Zestawienie pytań i odpowiedzi do zapytania ofertowego Nr 7/1.1.1/2016

Unia

 

Zestawienie pytań i odpowiedzi potencjalnych oferentów

 

Dotyczy: zapytania ofertowego nr 7/1.1.1/2016 z dnia 16.09.2016 dot. wyboru podwykonawcy zadań merytorycznych w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych związanych z opracowaniem innowacyjnych prototypów lekkich i trwałych elementów oraz konstrukcji do zabudowy pojazdów ciężarowych, dostawczych, przyczep i naczep.

 

Zestaw nr 1

 

1. W punkcie III. 1) opisana usługa badawcza musi obejmować: „badania materiałowe nad określeniem skali perforacji”. Jak należy rozumieć ten punkt? Czy badanie materiałowe elementów przeznaczonych do perforacji, czy może badania materiałowe elementów perforowanych?

 

Odpowiedź: Ten punkt należy rozumieć jako badania materiałowe elementów perforowanych.

 

2. W punkcie III. 2) napisano, że opisana usługa badawcza obejmuje „obliczenia i symulacje procesów tłoczenia i gięcia z wykorzystaniem metody MES (3 gatunki materiału).” Czy Zamawiający dostarczy dane materiałowe dla 3 wybranych gatunków materiału w celu zasilenia programu symulacyjnego? W przeciwnym wypadku należało będzie zastosować materiały dostępne w bazie programu symulacyjnego (bądź maksymalnie zbliżone do nich), gdyż badania materiału pod kątem zasilenia programu symulacyjnego są długotrwałe, kosztowne i ciężkie do zrealizowania przy napiętym harmonogramie prac przedstawionym w zapytaniu ofertowym.

 

Odpowiedź:

Zamawiający dostarczy podstawowe parametry wytrzymałościowe dla 3 wybranych gatunków materiałów. Dostarczenie dodatkowych parametrów związanych z procesem tłoczenia lub gięcia jest w zakresie prac Wykonawcy. Na obecnym etapie realizacji projektu nie jesteśmy w stanie wytypować 3 gatunków materiałów, które będą optymalne do budowy kłonic lub dachów przesuwnych.

 

3. W punkcie III. napisano „Złożona oferta powinna uwzględniać wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.” W punkcie 2) usługa badawcza obejmuje zarówno zaprojektowanie narzędzi, jak również przeprowadzenie prób na maszynie wytrzymałościowej. Czy można to rozumieć, że to po stronie Zamawiającego znajduje się koszt wykonania zaprojektowanych przez Wykonawcę narzędzi? Jeśli tak, to jaki będzie termin wykonania narzędzi przez Zamawiającego, gdyż będzie to miało wpływ na przebieg projektu.

 

Odpowiedź:

Tak, koszt wykonania zaprojektowanych przez Wykonawcę narzędzi poniesiony zostanie przez Zamawiającego. Czas wykonania narzędzi będzie uzależniony od stopnia skomplikowania narzędzi.

Narzędzia zostaną wykonane niezwłocznie po dostarczeniu dokumentacji konstrukcyjnej.

 

4. Czy terminy przedstawione w punkcie X. są terminami ostatecznymi, tj. czy podlegają negocjacji np. podczas podpisywania umowy z Wykonawcą?

 

Odpowiedź:

Zamawiający podał maksymalne terminy realizacji poszczególnych usług mając na uwadze harmonogram realizacji całego projektu, dlatego też przedstawione w punkcie X terminy należy traktować jako wiążące na etapie podpisywanej umowy.

Zgodnie z punktem XII, podpunkt 3 Zamawiający określa następujące warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:

-zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie w drodze aneksu do niniejszej umowy;

-dopuszczalne zmiany postanowień umowy:

-zmiana terminu realizacji umowy, w tym harmonogramu realizacji zadań, jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie …”

 

W związku z odpowiedziami, udzielonymi na pytania Oferentów, treść zapytania ofertowego ani jego załączników nie uległa zmianie, w związku z tym termin składania ofert nie ulega przesunięciu.

 

 

2016-09-21

 

 

Pliki do pobrania:

pdf
Zestawienie pytań i odpowiedzi do zapytania ofertowego Nr 7/1.1.1/2016