Nr 6/1.1.1/2016

Unia

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/1.1.1/2016

dotyczące zakupu wartości niematerialnych i prawnych:

oprogramowania typu CAD/CAMdo wykrawarek, laserów wycinających, wycinarek plazmowych oraz pras krawędziowych 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert, zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez BOZAMET Sp. z o.o. na realizację projektu „Opracowanie innowacyjnych prototypów lekkich i trwałych elementów oraz konstrukcji do zabudowy pojazdów ciężarowych, dostawczych, przyczep i naczep” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

 

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

I.  Nazwa i adres zamawiającego:

Bozamet Sp. z o.o.,

Ujrzanów 282a, 08-110 Siedlce

NIP: 821 24 72 363,

REGON: 140793199

www.bozamet.pl, info@bozamet.pl

pon.-pt. 8.00-16.00

 

II. Tryb zamówienia: Konkurs ofert

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

CPV:

48320000-7 Pakiety oprogramowania do rysowania i odwzorowywania

48323000-8 Pakiety oprogramowania do produkcji wspomaganej komputerowo (CAM)

48321000-4 Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)

       

Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania typu CAD/CAM do programowania wykrawarek, laserów wycinających, wycinarek plazmowych oraz pras krawędziowych wraz z postprocesorem/-ami- 4 szt. licencji sieciowej (bez ograniczenia czasowego)

w tym:

- zawierające min. 1 moduł do wykonywania symulacji krępowania blach oraz programowania pras krawędziowych;

- zawierające min. 2 moduły do konwersji dokumentacji 3D na dokumentację technologiczną 2D z możliwością nestowania;

 

Opis funkcjonalności:

Oprogramowanie zostanie wykorzystane do wykonania próbek do testów wytrzymałościowych oraz funkcjonalnych, na etapie projektowania i weryfikacji obliczeń MES oraz dostrajania modeli wirtualnych do modeli rzeczywistych. Wykorzystując uniwersalne maszyny wycinające/wykrawające oraz prasy gnące (maszyny klasy CNC, których programowanie odbywa się zdalnie za pomocą systemów CAD/CAM) możemy w krótkim czasie zweryfikować obliczenia MES i odwzorować założenia wirtualne na próbce rzeczywistej. Oprogramowanie CAD/CAM umożliwi nam napisanie programów na obrabiarki sterowane numerycznie, oraz wykonanie symulacji procesów gięcia.

 

Oprogramowanie powyższe musi posiadać następujące funkcjonalności: 

- polska wersja językowa;

- programowanie wykrawarek Murata M3048CG, FinnPower C5, PrimaPower E6;

- programowanie wycinarki laserowej Mitsubishi ML3015 eX;

- programowanie wycinarki plazmowej Soitaab i AEP AJAN;

- symulację procesów gięcia;

- programowanie pras krawędziowych EHT, FinnPower i Trumpf;

-nestowanie detali wraz z możliwością importowania plików dxf i dwg oraz programowaniem wspólnej linii ciecia;

- wbudowany CAD 2D umożliwiający tworzenie dokumentacji technicznej;

- moduł importu złożeń 3D wraz z możliwością przygotowania rozwinięć 2D bezpośrednio do nestingu;

- symulację planowania narzędzi w bębnie (wykrawarka) oraz symulację procesów wykrawających i wycinających;

- możliwość konwersji danych nestingowych do systemu ERP;

- możliwość aktualizacji do nowych wersji;

- możliwość dokupienia kolejnego postprocesora i obsługi kolejnej nowej zakupionej maszyny 

 

Uwaga!

Niespełnienie wymogów podanych powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

 

Wymagania dodatkowe:

 • wdrożenie i integracja z istniejącym systemem;
 • szkolenie;
 • serwis:
 • krótki czas reakcji w przypadku wystąpienia problemu technicznego lub błędu;
 • elastyczny dostęp do serwisu, m.in. poprzez platformę zgłoszeniową, kontakt telefoniczny, mail;
 • doradztwo;
 • dostosowanie wszystkich nowo zakupionych maszyn/urządzeń do środowiska pracy oprogramowania typu CAD/CAM;
 • krótki czas aktualizacji do nowej wersji oprogramowania oraz modyfikacje.         

Zamawiający w ramach jednego z kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty będzie oceniał czas reakcji serwisowej na zgłoszenie problemu (w rozumieniu definicji określonej w kryteriach wyboru).

 

Planowany termin realizacji (liczony od dnia podpisania umowy):

- do 45 dni kalendarzowych na wdrożenie oprogramowania wraz z postprocesorami;

- do 90 dni kalendarzowych na przeszkolenie pracowników

 

IV. Warunki uczestnictwa w zapytaniu ofertowym:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 3. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym;
 4. W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy w stosunku do których otwarto postępowanie likwidacyjne lub ogłoszono upadłość;
 5. Zagwarantują sposób realizacji zamówienia korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji;
 6. Zagwarantują profesjonalne przeszkolenie pracowników oraz wsparcie serwisowe przez minimum 5 dni roboczych w tygodniu przez minimum 8 h/dobę.

Niespełnienie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.

 

V. Wykluczenie z udziału w zapytaniu ofertowym:

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

VI. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferent przed złożeniem oferty powinien dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

2. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferent zobowiązuje się nie rościć z tego tytułu żadnych żądań względem Zamawiającego.

3. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

4. Oferta powinna:

- być sporządzona w języku polskim, pismem odręcznym lub elektronicznie za pomocą edytora tekstu i wydrukowana,

- posiadać datę sporządzenia,

- być podpisana przez Oferenta

- w ofercie należy podać cenę ostateczną wartości zamówienia w złotych netto oraz brutto za pakiet oprogramowania (wartość zamówienia w innych walutach powinna być przeliczona po kursie ustalonym zgodnie z ustawą).

 

5. Do oferty załączyć należy:

- zał. nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;

- zał. nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

6. Oferty, nie spełniające powyższych kryteriów oraz kryteriów opisanych w warunkach uczestnictwa  uznaje się za nieważne i nie będę rozpatrywane.

7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i nie może to być oferta częściowa ani wariantowa.

 

VII. Miejsce oraz termin składania ofert: 

1.Oferta na załączonym formularzu ofertowym powinna być przesłana na adres poczty elektronicznej kierownika projektu anna.mlonek@bozamet.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, bądź  dostarczona osobiście na adres Bozamet Sp. z o.o., Ujrzanów 282a, 08-110 Siedlce, do dnia 17.08.2016r. (liczy się data wpływu).

Wymagane dodatkowe oznaczenie koperty: „Oferta na zapytanie ofertowe nr 6/1.1.1/2016 z dnia 04.08.2016r. dot. zakupu oprogramowania typu CAD/CAM”.

Wpłynięcie oferty w formie elektronicznej powinno zostać potwierdzone przez Oferenta, w przeciwnym wypadku Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za oferty, które nie dotrą w terminie na podany adres mailowy Zamawiającego. 

2.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź udokumentowania uprawnień, potencjału technicznego lub doświadczenia itp.

5.Zapytanie ofertowe zostaje umieszczone na stronie internetowej Bozamet Sp. z o.o. www.bozamet.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

6.Pytania odnośnie przedmiotu zamówienia prosimy kierować na adres mailowy pawel.prochenka@bozamet.pl

 

VIII. Ocena ofert:

1.Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.

Kryterium

Wartość punktowa wagi kryterium %

1

Cena netto

60

2

Serwis

40

 

Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów, w następujący sposób:

 

- Cena:

Ocenie podlega łączna cena netto za pakiet oprogramowania, obejmująca wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia wskazane w ofercie. 

 

Sposób przyznawania:

Cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z zależnością:

 

Pc = (Cn/Cr) x 60

gdzie:

- oferta z najniższą ceną otrzymuje maksymalną liczbę 60 punktów

     Pc – liczba punktów w kryterium cena oferty przyznanych rozpatrywanej ofercie

     Cn – najniższa zaoferowana cena

     Cr – cena z rozpatrywanej oferty

     60 – waga kryterium

 

Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

 

- Serwis

Ocenie będzie podlegał czas reakcji serwisowej na zgłoszenie problemu, wyrażony w godzinach.   

Czas reakcji serwisowej na zgłoszenie problemu rozumiany jest jako okres od  momentu przyjęcia zgłoszenia do podjęcia przez Wykonawcę pierwszych czynności diagnostycznych wraz ze wskazaniem planowanych działań, celem przywrócenia pierwotnej funkcjonalności i efektywności działania oprogramowania.

 

Sposób przyznawania:

Czas reakcji serwisowej na zgłoszenie problemu zaproponowany w ofercie będzie oceniany według wzoru:

Pr = (Rn/RR) x 40

gdzie:

- oferta z najkrótszym zaproponowanym czasem reakcji serwisowej na zgłoszenie problemu  otrzymuje maksymalną liczbę 40 punktów

Pr – liczba punktów w kryterium serwis przyznanych rozpatrywanej ofercie

Rn – najkrótszy zaproponowany czas reakcji serwisowej na zgłoszenie problemu 

Rr – czas reakcji serwisowej na zgłoszenie problemu z rozpatrywanej oferty

40 – waga kryterium

 

Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 

Ocena ww. kryteriów zostanie dokonana na podstawie Załącznika nr 1 Formularz Ofertowy.

Oceny dokonywać będzie powołana przez Zamawiającego komisja projektowa.

 

W przypadku ofert, które otrzymają taką sama ilość punktów, wybrana zostanie oferta uwzględniająca najkrótszy termin realizacji zamówienia.   

 

IX. Informacje dotyczące oceny ofert: 

Informację o wyniku postępowania umieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego www.bozamet.pl, stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. oraz wysyła pocztą elektroniczną bądź tradycyjną do każdego wykonawcy, który złożył ofertę. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych Oferenta.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie, nie wybrania żadnej oferty lub zmodyfikowania treści zapytania ofertowego, w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji projektu lub przedmiotu zapytania. Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

 

X. Termin związania ofertą: 

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

XI. Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy;

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;

3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 

 2016-08-04

Pliki do pobrania:

pdf
Formularz 6
pdf
Oświadczenie o braku 6
pdf
Oświadczenie o spełnianiu 6
pdf
Zapytanie 6