Informacje o Wynikach Postępowania

Ujrzanów, dnia 28.03.2017 r.

Zamawiający:

Bozamet Sp. z o.o.

Ujrzanów 282a

08-110 Siedlce

 

 INFORMACJA O BRAKU WYBORU OFERTY NA ZAPYTANIE OFERTOWE

nr 9/1.1.1/2017 z dnia 17.03.2017 r.

Postępowanie prowadzone w związku z realizacją projektu „Opracowanie innowacyjnych prototypów lekkich i trwałych elementów oraz konstrukcji do zabudowy pojazdów ciężarowych, dostawczych, przyczep i naczep” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655 z póź. zm.)

Zamawiający – Bozamet Sp. z o.o., Ujrzanów 282a, 08-110 Siedlce umieścił w dniu 17.03.2017r. zapytanie ofertowe na stronie www.bozamet.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl celem wyłonienia  oferentów na dostawę materiałów do testów produkcyjnych – surowców i półproduktów.

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

14622000-7 Stal

28847000-1 Materiały stalowe

27500000-0 Aluminium i wyroby aluminiowe

27520000-6 Wyroby aluminiowe

27521200-5 Sztaby, pręty i profile z aluminium

28847300-4 Arkusze stalowe

 

Uzasadnienie:

W terminie od 17.03.2017r. do 24.03.2017r. do godz.: 15.00  nie została złożona żadna oferta.

Pliki do pobrania:

pdf
Informacja o braku wyboru oferty