Zapytanie ofertowe nr 9/1.1.1/2017

Bozamet Sp. z o.o.                                                                                                                                                              Ujrzanów, dnia 17.03.2017

Ujrzanów 282A

08-110 Siedlce

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/1.1.1/2017

dotyczące dostawy materiałów do testów produkcyjnych – surowce i półprodukty

 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert, zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez BOZAMET Sp. z o.o. na realizację projektu „Opracowanie innowacyjnych prototypów lekkich i trwałych elementów oraz konstrukcji do zabudowy pojazdów ciężarowych, dostawczych, przyczep i naczep” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

 

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Bozamet Sp. z o.o., Ujrzanów 282a, 08-110 Siedlce

NIP: 821 24 72 363,

REGON: 140793199

www.bozamet.pl, info@bozamet.pl

pon.-pt. 8.00-16.00

tel. +48 25 63339894  fax. +48 25 6323140

2. Tryb zamówienia: konkurs ofert

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

14622000-7 Stal

28847000-1 Materiały stalowe

27500000-0 Aluminium i wyroby aluminiowe

27520000-6 Wyroby aluminiowe

27521200-5 Sztaby, pręty i profile z aluminium

28847300-4 Arkusze stalowe

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do testów produkcyjnych – surowców i półproduktów. 

Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części:


- Część I Zamówienia: Blacha i profile zamknięte

 

Specyfikacja przedmiotu zamówienia
Część I Zamówienia:
Blacha i profile zamknięte

 

 

Lp

 

Materiał

 

Parametry

 

Jednostka miary

 

 

Ilość ogółem

1.

Blacha

#2 [mm] S700MC, format arkusza: 2 x 1000 x 3000

kilogram

13000

2.

Blacha

#1 [mm] S800 DP, format arkusza: 1 x 1250 x 2000

kilogram

3000

3.

Blacha

#3 [mm] S700MC, format arkusza: 3 x 1250 x 2500

kilogram

5000

4.

Profil zamknięty

Stalowy, S355MC; 25 x 30 x 1,5 [mm], L = 6000 [mm]

kilogram

3000

 

- Część II Zamówienia: Profile aluminiowe

 

Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Część II Zamówienia:Profile aluminiowe

 

 

Lp.

 

Materiał

 

Parametry

 

Jednostka miary

 

Ilość ogółem

 

 

1.

 

Profile aluminiowe ekstrudowane (wraz z kosztem amortyzacji formy)

 

 

seria 5005A; długość - 13600 [mm]

 

kilogram

 

3600

 

 

 

- Część III Zamówienia: Stal

 

Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Część III Zamówienia:Stal

 

 

Lp.

 

Materiał

 

Parametry

 

Jednostka miary

 

Ilość ogółem

 

1.

 

Stal

 

 

42CrMo4

 

kilogram

 

37000

 

III. Warunki uczestnictwa w zapytaniu ofertowym:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 3. Oferent musi posiadać odpowiednie zasoby i doświadczenie, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

 4. W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy w stosunku do których otwarto postępowanie likwidacyjne lub ogłoszono upadłość.

 5. Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji zamówienia korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji.

 6. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

 7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
  o dokumenty (wyszczególnione w pkt IV ) złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia.

 8. Niespełnienie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.

 9. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę
  w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 10. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent powinien przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie;

2. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferent zobowiązuje się nie rościć z tego tytułu żadnych żądań względem Zamawiającego;

3. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu ofertowym dołączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1 i/lub nr 2 i/lub nr 3 );

4. Oferta powinna:

- być sporządzona w języku polskim, pismem odręcznym lub elektronicznie za pomocą edytora tekstu i wydrukowana,

- posiadać datę sporządzenia,

- być podpisana przez Oferenta (osoby uprawnione do reprezentacji lub pełnomocnika),

- w ofercie należy podać cenę ostateczną wartości zamówienia w złotych, cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT–jeżeli występuje.

5. Do oferty załączyć należy podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub  pełnomocnika:

- zał. nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;

- zał. nr 5 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

6. Ponadto, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do oferty Oferent załącza oświadczenia lub dokumenty:

- zał. nr 6 - Potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych;

7. Wszystkie załączniki stanowią integralną część zapytania ofertowego.

8. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

- dokumenty mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem";

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości;

- pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, oferta była trwale zszyta, uniemożliwiająca samoistne jej zdekompletowanie.

9. Oferty, nie spełniające powyższych wymogów oraz kryteriów opisanych w warunkach uczestnictwa uznaje się za nieważne i nie będę rozpatrywane;

10. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub wszystkie części przedmiotu zamówienia, przy czym na każdą z części zamówienia oddzielnie.

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert: 

1. Oferta na załączonym formularzu ofertowym powinna być przesłana na adres poczty elektronicznej agata.krasuska@bozamet.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, bądź  dostarczona osobiście na adres Bozamet Sp. z o.o., Ujrzanów 282a, 08-110 Siedlce, do dnia 24.03.2017 r. godz.: 15.00 (liczy się data wpływu).

Wymagane dodatkowe oznaczenie koperty:

„Oferta na zapytanie ofertowe nr 9/1.1.1./2017 z dnia 17.03.2017 dotyczące dostawy materiałów do testów produkcyjnych – surowce i półprodukty ”

Wpłynięcie oferty w formie elektronicznej powinno zostać potwierdzone przez Oferenta,
w przeciwnym wypadku Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za oferty, które nie dotrą
w terminie na podany adres mailowy Zamawiającego.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź udokumentowania uprawnień, potencjału technicznego lub doświadczenia zawodowego itp.

5.Zapytanie ofertowe zostaje umieszczone na stronie www.bozamet.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

VI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.

Kryterium

Wartość punktowa wagi kryterium

1

Cena netto

80

2

Termin dostawy (w dniach)

20

 

Ocena będzie dokonywana według skali punktowej przy założeniu, że maksymalna  punktacja wynosi 100 punktów, w następujący sposób:

 1. Cena:

Ocenie podlega cena całkowita (w złotych netto). 

Sposób przyznawania:

Cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z zależnością:

Pc = (Cn/Cr) x 80

gdzie:

- oferta z najniższą ceną otrzymuje maksymalną liczbę 80 punktów

Pc – liczba punktów w kryterium cena oferty przyznanych rozpatrywanej ofercie

Cn – najniższa zaoferowana cena

Cr – cena z rozpatrywanej oferty

80 – waga kryterium

Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

Ocena kryterium zostanie dokonana na podstawie załącznika dotyczącego danej części przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 -  Formularz Ofertowy I część przedmiotu zamówienia / zał. nr 2 - Formularz Ofertowy II część przedmiotu zamówienia / zał. nr 3 -  Formularz Ofertowy III część przedmiotu zamówienia)

 

 1. Termin dostawy:

Ocenie podlega zaproponowany termin dostawy w dniach kalendarzowych, liczonych od dnia podpisania umowy.

Sposób przyznawania:

Termin dostawy przedstawiony w ofercie będzie oceniany zgodnie z zależnością:

Pc = (Cn/Cr) x 20

gdzie:

- oferta z najkrótszym terminem dostawy otrzymuje maksymalną liczbę 20 punktów

Pc – liczba punktów w kryterium termin dostawy przyznanych rozpatrywanej ofercie

Cn – najkrótszy zaoferowany termin dostawy

Cr – termin dostawy z rozpatrywanej oferty

20 – waga kryterium

Maksymalną liczbę punktów 20 otrzyma oferta z najkrótszym terminem dostawy.

Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

Ocena kryterium zostanie dokonana na podstawie załącznika dotyczącego danej części przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 -  Formularz Ofertowy I część przedmiotu zamówienia / zał. nr 2 - Formularz Ofertowy II część przedmiotu zamówienia / zał. nr 3 -  Formularz Ofertowy III część przedmiotu zamówienia)

2. Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans dla każdej z części przedmiotu zamówienia oddzielnie (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

3.W przypadku ofert, które otrzymają taką sama ilość punktów  za wszystkie ww. kryteria, wybrana zostanie oferta uwzględniająca sposób realizacji dostawy bądź usługi najkorzystniejszy
z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji zamówienia.

 

VII. Informacje dotyczące oceny ofert:

 1. Informację o wyniku postępowania umieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego www.bozamet.pl, stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. oraz wysyła pocztą elektroniczną bądź tradycyjną do każdego wykonawcy, który złożył ofertę. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych Oferenta.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie, nie wybrania żadnej oferty lub zmodyfikowania treść zapytania ofertowego, w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji projektu lub przedmiotu zapytania.

 3. Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w     stosunku do Zamawiającego.

 4. O unieważnieniu postepowania Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia bądź złożyli oferty.

 

VII. Termin realizacji umowy oraz miejsce dostawy: 

 1. Wykonanie umowy nastąpi w terminie maksymalnie do 30 dni od daty podpisania umowy
  z Zamawiającym.

 2. Miejsce dostawy: Ujrzanów 282A, 08-110 Siedlce i/lub ul. Sucharskiego 2, 08-110 Siedlce

 3. Dostawy będą realizowane według potrzeb Zamawiającego do 3 dni od zgłoszenia zapotrzebowania pod wskazany adres dostawy.

 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

IX. WARUNKI PŁATNOŚCI

- Część I zamówienia - możliwa płatność zaliczkowa w wysokości maks. 50 % wartości zamówienia, pozostała część płatności po podpisaniu protokołu odbioru. 

- Część II zamówienia - możliwa płatność zaliczkowa w wysokości maks. 50 % wartości zamówienia, pozostała część płatności po podpisaniu protokołu odbioru. 

- Część III zamówienia - możliwa płatność zaliczkowa w wysokości maks. 50 % wartości zamówienia, pozostała część płatności po podpisaniu protokołu odbioru.

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wydłużenie tego terminu o oznaczony okres.

 

 

XI. WARUNKI ZAWARCIA I WPROWADZANIA ZMIAN W UMOWIE

 

 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę z zastrzeżeniem że:

 2. Zamawiający określa następujące warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:

  - zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie w drodze aneksu do niniejszej umowy;

  - dopuszczalne zmiany postanowień umowy:

  - zmiana terminu realizacji umowy, w tym harmonogramu realizacji zadań, jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie,

  - zmiana terminów i warunków płatności, jeżeli jest następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy; konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub inne zmiany będące następstwem zmian umowy o dofinansowanie i wytycznych dotyczących realizacji zamówienia;

  - zmiana dotyczące nazwy i siedziby Wykonawcy, jego formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo prawne;

  - zmiana mająca na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie;

  - zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami.

  3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, jeżeli w toku dalszych badań wykonywanych podczas realizacji projektu. W takiej sytuacji zakres zamówienia oraz warunki zostaną ustalone stosownie do zaistniałych okoliczności, z zastrzeżeniem, że: 

  - Zamówienie uzupełniające może być udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, a wartość zamówienia uzupełniającego nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego.

 

 

 

XII. Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy I część przedmiotu zamówienia

2. Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy II część przedmiotu zamówienia

3. Załącznik nr 3 - Formularz Ofertowy III część przedmiotu zamówienia

3. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;

4. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

5. Załącznik nr 6 - Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych

Pliki do pobrania:

pdf
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy I część przedmiotu zamówienia
pdf
Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy II część przedmiotu zamówienia
pdf
Załącznik nr 3 - Formularz Ofertowy III część przedmiotu zamówienia
pdf
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
pdf
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
pdf
Zapytanie ofertowe nr 9/1.1.1/2017