Nr 8/1.1.1/2016

           Unia                                                             

 

         ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/1.1.1/2016

 

na zaprojektowanie i budowę innowacyjnej prototypowej linii do nanoszenia warstw wierzchnich  

 

Postępowanie prowadzone jest w związku z realizacją projektu „Opracowanie innowacyjnych prototypów lekkich i trwałych elementów oraz konstrukcji do zabudowy pojazdów ciężarowych, dostawczych, przyczep i naczep” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Bozamet Sp. z o.o., Ujrzanów 282a, 08-110 Siedlce

NIP: 821 24 72 363,

REGON: 140793199

www.bozamet.pl, info@bozamet.pl

pon.-pt. 8.00-16.00

tel. +48 25 63339894  fax. +48 25 6323140

 

2. Tryb zamówienia: konkurs ofert

 

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

 

42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

38810000-6 Urządzenia sterujące procesem przemysłowym

 

 Przedmiotem zamówienia jest:

 - zaprojektowanie innowacyjnej prototypowej linii (procesu) do nanoszenia warstw wierzchnich, w oparciu o  wyniki prac B+R przeprowadzone na zlecenie przez Zamawiającego, ujęte w opisanych poniższych wymaganiach;

- wykonanie, budowa i uruchomienie innowacyjnej prototypowej linii do nanoszenia warstw wierzchnich: 

a) niezbędnych modeli elementów służących do budowy prototypowej linii do nanoszenia warstw wierzchnich;

b) niezbędnych części i podzespołówprototypu innowacyjnej linii do nanoszenia warstw wierzchnich;

 

Uwaga:

Innowacyjna prototypowa linia musi spełniać wszystkie warunki zawarte w  decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, która zostanie udostępniona na prośbę oferentów.

 

Zakres badań w celu porównania powłok oraz wytypowania najkorzystniejszego rozwiązania, popartych  testami pod kątem trwałościowym i użytkowym obejmował następujące zagadnienia:

 - badanie odporności na obojętną mgłę solną wg normy PN ISO 9227 (czas ekspozycji 336 h);

 -  badanie przyczepności powłoki metodą siatki nacięć wg normy PN-EN ISO 2409 (w stanie dostawy i po ekspozycji na oddziaływanie mgły solnej);

- badanie odporności na uderzenie metodą spadającego ciężarka wg normy PN-EN ISO 6272-1

-  badanie grubości powłoki metodą elektromagnetyczną;

-  badanie propagacji korozji wg normy VOLVO 1021,29;

-  badanie odporności na płyny (smary);

-  badanie odporności na zmienne warunki klimatyczne (ujemna temperatura, dodatnia, wilgotność) – obserwacja powłoki oraz wykonanie siatki nacięć przed starzeniem i po starzeniu;

- badanie twardości powłoki metodą ołówkową wg normy PN-EN ISO 15184.

 

Obiektem badań były płytki stali, pokryte powłokami ochronnymi.

 

Wymagania prototypowej linii do nanoszenia warstw wierzchnich gwarantujące osiągnięcie rezultatów projektu, w oparciu o powyższe wyniki prac b+r :

1. Materiał malowanych wyrobów:

a.   Stal zimnowalcowana

b.  Stal gorącowalcowana

c.   Stal cynkowana galwanicznie i ogniowo

d.  Aluminium i jego stopy

2. Maksymalne wymiary malowanych detali w gnieździe lakierowania proszkowego

a. Długość – 3,5 m

b. Szerokość – 1,2 m

c. Wysokość – 1,8 m

3. Maksymalne wymiary malowanych detali w gnieździe lakierowania farbami ciekłymi

a. Długość – 8,5 m

b. Szerokość – 1,2 m

c. Wysokość – 1,8 m

4. Maksymalna waga wyrobu (detalu) - 160 kg.

5. Zakładana wydajność: takt 10 minut – 48 trawers na 8 godzin.

6. Odporność korozyjna detali po przygotowaniu powierzchni i malowaniu proszkowym nie może być mniejsza niż 600 godzin w badaniach przyspieszonych w obojętnej mgle solnej zgodnie z PN EN ISO 9227 lub DIN SS 50021.

7. Zastosowane preparaty do chemicznego przygotowania powierzchni muszą posiadać następujące cechy:

- wytwarzać powłokę konwersyjną

- nie zawierać fosforanów, związków niklu, azotynu i hydroksyloaminy, siarczanu hydroksylamin,

- w reakcji powstawania powłoki konwersyjnej wytwarzać minimalną ilość osadu,

- preparat powinien pracować w niskiej temperaturze (25-350C).

8. Korozja podpowłokowa: dla stali zimnowalcowanej ≤ 1 mm, dla aluminium ≤ 1 mm (powłoka konwersyjna + farba proszkowa).

9.  Linia powinna być  przystosowana do pracy dwuzmianowej.

 

Informacje dodatkowe

1. Niezbędne preparaty chemiczne potrzebne do wykonania prototypów zapewnia Wykonawca.

2. Powierzchnia przeznaczona na instalację prototypowej linii do nanoszenia warstw wierzchnich  zgodnie z planem sytuacyjnym  - Załącznik nr 7 - rzut hali.

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OPISEM SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA ORAZ WYKLUCZENIA

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia;

3. Oferent musi posiadać następujące zasoby i doświadczenie, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, tak aby spełniały one wymagane prawem normy i przepisy oraz uwzględniały najnowszy stan techniki i wiedzy inżynierskiej:

a) doświadczenie w realizacji co najmniej 4 porównywalnych zleceń o wartości powyżej 1 mln PLN każdy, obejmujące zaprojektowanie i/lub montaż i uruchomienie bądź dostawę elementów lakierni proszkowej i/lub lakierni mokrej, w okresie 5 lat poprzedzających termin składania ofert;

b) serwis.

4. W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy w stosunku do których otwarto postępowanie likwidacyjne lub ogłoszono upadłość.

5. Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji zamówienia korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji.

6. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty (wyszczególnione w pkt IV ) złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia.

8. Niespełnienie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.

9. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

10. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent powinien przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie;

2. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferent zobowiązuje się nie rościć z tego tytułu żadnych żądań względem Zamawiającego;

3. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu ofertowym dołączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1 );

4. Oferta powinna:

- być sporządzona w języku polskim, pismem odręcznym lub elektronicznie za pomocą edytora tekstu i wydrukowana,

- posiadać datę sporządzenia,

-być podpisana przez Oferenta (osoby uprawnione do reprezentacji lub pełnomocnika),

      - w ofercie należy podać cenę ostateczną wartości zamówienia w złotych, cyfrowo i słownie,      z wyodrębnieniem należnego podatku

         VAT–jeżeli występuje.

5. Do oferty załączyć należy podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub  pełnomocnika:

- zał. nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;

- zał. nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

6. Ponadto, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do oferty Oferent załącza oświadczenia lub dokumenty:

 - zał. nr 4 - Potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych;

- zał. nr 5 –Wykaz minimum 4 porównywalnych zleceń o wartości powyżej 1 mln  PLN każdy, obejmujące zaprojektowanie i/lub montaż i uruchomienie bądź dostawę elementów lakierni proszkowej i lakierni mokrej, w okresie 5 lat poprzedzających termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, tematu, dat wykonania-wg własnego wzoru;

-zał. nr 6 - Karty katalogowe, opisy lub inne dokumenty potwierdzające wartości średnie zużycia mediów;  

7. Wszystkie załączniki stanowią integralną część zapytania ofertowego.

8. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

- dokumenty mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem";

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości;

- pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, oferta była trwale zszyta, uniemożliwiająca samoistne jej zdekompletowanie.

9. Oferty, nie spełniające powyższych wymogów oraz kryteriów opisanych w warunkach

     uczestnictwa uznaje się za nieważne i nie będę rozpatrywane;

10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i nie może to być oferta częściowa ani wariantowa.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta na załączonym formularzu ofertowym powinna być przesłana na adres poczty elektronicznej marcin.osipiak@bozamet.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, bądź  dostarczona osobiście (w nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu gwarantującemu zachowanie poufności i nienaruszalności do terminu otwarcia ofert), na adres Bozamet Sp. z o.o., Ujrzanów 282a, 08-110 Siedlce, do dnia 02.02.2017r.  (liczy się data wpływu).

Wymagane dodatkowe oznaczenie koperty:

 

Oferta na zapytanie ofertowe nr 8/1.1.1/2016  z dnia 29.12.2016r.  dot. prototypowej linii do nanoszenia warstw wierzchnich 

 

Wpłynięcie oferty w formie elektronicznej powinno zostać potwierdzone przez Oferenta, w przeciwnym wypadku Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za oferty, które nie dotrą w terminie na podany adres mailowy Zamawiającego. 

2.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź udokumentowania posiadanych uprawnień oraz przebiegu dotychczasowej współpracy itp.

5.Zapytanie ofertowe zostaje umieszczone na stronie www.bozamet.pl oraz stronie www. bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

6.Pytania odnośnie przedmiotu zamówienia prosimy kierować na adres mailowy barbara.kowalska@bozamet.pl

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.

Kryterium

Wartość punktowa wagi kryterium

1

Cena netto

70

2

Energia elektryczna

średnie zużycie za 8 godzin pracy (kWh)*

10

3

Gaz ziemny

średnie zużycie za 8 godzin pracy (Nm3/h)*

10

4

Okres gwarancji

10

*wartości średnie zużycia mediów powinny wynikać z karty katalogowej, opisów, innych dokumentów 

załączonych do oferty

 

Ocena będzie dokonywana według skali punktowej przy założeniu, że maksymalna  punktacja wynosi 100 punktów, w następujący sposób:

 

- Cena:

Ocenie podlega cena całkowita (w złotych netto).  

Sposób przyznawania:

Cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z zależnością:

Pc = (Cn/Cr) x 70

gdzie:

-oferta z najniższą ceną otrzymuje maksymalną liczbę 70 punktów

Pc – liczba punktów w kryterium cena oferty przyznanych rozpatrywanej ofercie

Cn – najniższa zaoferowana cena

Cr – cena z rozpatrywanej oferty

70 – waga kryterium

 

Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

 

Ocena kryterium zostanie dokonana na podstawie Załącznika nr 1 Formularz Ofertowy.

 

- Energia elektryczna - średnie zużycie za 8 godzin pracy (kWh)*

 

Sposób przyznawania:

Punktacja uzyskana według wzoru:

PC = (CN/CR) X 10

gdzie:

-oferta z najniższą wartością otrzymuje maksymalną liczbę 10 punktów

Pc – liczba punktów w danym kryterium przyznanych rozpatrywanej ofercie

Cn – najniższa zaoferowana wartość

Cr – wartość z rozpatrywanej oferty

10 – waga kryterium

 

Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

 

Ocena kryterium będzie dokonana na podstawie Załącznika nr 6 - Karty katalogowe, opisy lub inne dokumenty potwierdzające wartości średnie zużycia mediów; zgodnie z wytycznymi w opisie przedmiotu zamówienia.

 

- Gaz ziemny - średnie zużycie za 8 godzin pracy (Nm3/h)*

 

Sposób przyznawania:

Punktacja uzyskana według wzoru:

PC = (CN/CR) X 10

gdzie:

-oferta z najniższą wartością otrzymuje maksymalną liczbę 10 punktów

Pc – liczba punktów w danym kryterium przyznanych rozpatrywanej ofercie

Cn – najniższa zaoferowana wartość

Cr – wartość z rozpatrywanej oferty

10 – waga kryterium

 

Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

 

Ocena kryterium będzie dokonana na podstawie Załącznika nr 6 - Karty katalogowe, opisy lub inne dokumenty potwierdzające wartości średnie zużycia mediów; zgodnie z wytycznymi w opisie przedmiotu zamówienia.

 

- Gwarancja-długość  okresu gwarancji

 

Sposób przyznawania:

Punktacja uzyskana według wzoru:

PC = (CN/CR) X 10

gdzie:

-oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzymuje   maksymalną liczbę 10 punktów

Pc – liczba punktów w danym kryterium przyznanych rozpatrywanej ofercie

Cn – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji  

Cr – okres gwarancji  z rozpatrywanej oferty

10 – waga kryterium

 

Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

 

Ocena kryterium zostanie dokonana na podstawie Załącznika nr 1 Formularz Ofertowy.

 

2. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska łącznie najwyższą ilość punktów.

 

3. W przypadku ofert, które otrzymają taką sama ilość punktów łącznie za wszystkie ww. kryteria, wybrana zostanie oferta uwzględniająca sposób realizacji najkorzystniejszy z punktu widzenia ochrony środowiska m.in. poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii niezbędnych do realizacji zamówienia - na podstawie dodatkowych informacji uzyskanych od Oferentów.

 

VII. INORMACJE DOTYCZĄCE OCENY OFERTY

1. Informację o wyniku postępowania umieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego www.bozamet.pl, stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. oraz wysyła pocztą elektroniczną bądź tradycyjną do każdego wykonawcy, który złożył ofertę. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych Oferenta.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie, nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego, w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji projektu lub przedmiotu zapytania.

3.  Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w  stosunku do Zamawiającego.

4. O unieważnieniu postepowania Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia bądź złożyli oferty.

 

VIII. TERMIN REALIZACJI UMOWY

Wykonanie umowy nastąpi w terminie: do 8 mcy, (liczonych od dnia podpisania umowy).

 

IX. WARUNKI PŁATNOŚCI

Możliwa płatność zaliczkowa w wysokości:

- maks. 20 % wartości zamówienia na poczet zaprojektowania innowacyjnej prototypowej linii;

- maks.  30 % wartości zamówienia na poczet wykonania modeli elementów, części i podzespołów,

- 40 %  po dostarczeniu i protokolarnym odbiorze wszystkich elementów, części i podzespołów;

- pozostałe 10 % płatne po uruchomieniu i podpisaniu protokołu odbioru końcowego (po 32 godzinach tj.  dwa razy po 16 godzin bezawaryjnej pracy).

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą 60 dni od upływu terminu składania ofert.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wydłużenie tego terminu o oznaczony okres.

 

XI. WARUNKI ZAWARCIA I WPROWADZANIA ZMIAN W UMOWIE

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę z zastrzeżeniem że:

2. Zamawiający określa następujące warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:

- zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie w drodze aneksu do niniejszej umowy;

- dopuszczalne zmiany postanowień umowy:

- zmiana terminu realizacji umowy, w tym harmonogramu realizacji zadań, jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie,

- zmiana terminów i warunków płatności, jeżeli jest następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy; konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub inne zmiany będące następstwem zmian umowy o dofinansowanie i wytycznych dotyczących realizacji zamówienia;

- zmiana dotyczące nazwy i siedziby Wykonawcy, jego formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo prawne;

- zmiana mająca na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie;

- zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami.

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, jeżeli w toku dalszych badań wykonywanych podczas realizacji projektu, wyniknie potrzeba modyfikacji powstałej linii do nanoszenia warstw wierzchnich.  W takiej sytuacji zakres zamówienia oraz warunki zostaną ustalone stosownie do zaistniałych okoliczności, z zastrzeżeniem, że: 

4. Zamówienie uzupełniające może być udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, a wartość zamówienia uzupełniającego nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego.

 

XII. ZAŁĄCZNIKI: 

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;

3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

4. Załącznik nr 7 - Rzut hali.

 

2016-12-29

Pliki do pobrania:

pdf
Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert
pdf
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
pdf
Załącznik nr 2 Oswiadczenie o braku powiazań kapitałowych lub osobowych
pdf
Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
pdf
Załącznik nr 7 - Rzut hali
pdf
Zapytanie ofertowe nr 8/1.1.1/2016