zapytanie ofertowe 2/1.1.1/2018

Ujrzanów, dnia 11.10.2018 r.

Bozamet Sp. z o.o.                                                                                                        

Ujrzanów 282A

08-110 Siedlce

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/1.1.1/2018

dotyczące dostawy materiałów do testów produkcyjnych – surowce i półprodukty

 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert, zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez BOZAMET Sp. z o.o. na realizację projektu „Opracowanie innowacyjnych prototypów lekkich i trwałych elementów oraz konstrukcji do zabudowy pojazdów ciężarowych, dostawczych, przyczep i naczep” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

 

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. 1.       Nazwa i adres zamawiającego:

Bozamet Sp. z o.o., Ujrzanów 282a, 08-110 Siedlce

NIP: 821 24 72 363,

REGON: 140793199

www.bozamet.pl, info@bozamet.pl

pon.-pt. 8.00-16.00

tel. +48 25 63339894  fax. +48 25 6323140

 1. 2.       Tryb zamówienia: konkurs ofert

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

14622000-7 Stal

28847000-1 Materiały stalowe

28847300-4 Arkusze stalowe

27500000-0 Aluminium i wyroby aluminiowe

27520000-6 Wyroby aluminiowe

27521200-5 Sztaby, pręty i profile z aluminium

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do testów produkcyjnych – surowców i półproduktów.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
- Część I Zamówienia: BLACHA

 

I CZEŚĆ ZAMÓWIENIA: BLACHA

Lp.

Gatunek

 

Gabaryt

Masa brutto [kg] 

 

 

Uwagi

Grubość [mm]

 

Szerokość [mm]

1

S700MC

2,5

335

22 000,00

50% dostaw w kręgach o szerokości 335 mm; 50% dostaw w formatkach 355x2650 mm

2

S460MC

4

107

10 000,00

Kręgi

3

CR 700Y980T-DP

1

1500

10 000,00

75% dostaw w arkuszach o długości 2800 mm;
25% dostaw w arkuszach o długości 2500 mm

4

S355MC

2

1250

2947,50

60 arkuszy, długość arkuszy 2500 mm

 

- Część II Zamówienia: PROFILE ALUMINIOWE

II CZEŚĆ ZAMÓWIENIA: PROFILE ALUMINIOWE

 

Lp.

Nazwa

 

Gatunek

 

Gabaryt

Długość [mm]

Waga [kg]

Ilość [sztanga]

1

Profile aluminiowe ( L duże)*

AW 6005 A - T6

13600

3 333,09

40

2

Profile aluminiowe ( L duże)*

AW 6005 A - T6

9500

3 492,39

60

3

Profile aluminiowe ( L duże)*

AW 6005 A - T6

8500

5 207,95

100

4

Profile aluminiowe ( L duże)*

AW 6005 A - T6

7800

9 558,12

200

5

Profile aluminiowe ( L małe)*

AW 6005 A - T6

13600

1 460,10

20

6

Profile aluminiowe ( L małe)*

AW 6005 A - T6

9500

2 039,84

40

7

Profile aluminiowe ( L małe)*

AW 6005 A - T6

8500

1 825,12

40

8

Profile aluminiowe ( L małe)*

AW 6005 A - T6

7800

3 349,63

80

* Załącznik nr 5  do niniejszego zapytania ofertowego – Rysunek techniczny kształtu profili aluminiowych – L duże

* Załącznik nr 6  do niniejszego zapytania ofertowego – Rysunek techniczny kształtu profili aluminiowych – L małe

 

III. Warunki uczestnictwa w zapytaniu ofertowym:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy            prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 3. Oferent musi posiadać odpowiednie zasoby i doświadczenie, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
 4. W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy w stosunku do których otwarto postępowanie likwidacyjne lub ogłoszono upadłość.
 5. Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji zamówienia korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji.
 6. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
 7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
  o dokumenty (wyszczególnione w pkt IV ) złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia.
 8. Niespełnienie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.
 9. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę
  w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 10. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
  i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferent powinien przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie;
 2. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferent zobowiązuje się nie rościć
  z tego tytułu żadnych żądań względem Zamawiającego;
 3. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu ofertowym dołączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1 i/lub nr 2);
 4. Oferta powinna:

- być sporządzona w języku polskim, pismem odręcznym lub elektronicznie za pomocą edytora tekstu i wydrukowana,

- posiadać datę sporządzenia,

- być podpisana przez Oferenta (osoby uprawnione do reprezentacji lub pełnomocnika),

- w ofercie należy podać cenę ostateczną wartości zamówienia w złotych, cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT– jeżeli występuje.

5. Do oferty załączyć należy podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub  pełnomocnika:

- zał. nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;

- zał. nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

 1. Ponadto, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do oferty Oferent załącza oświadczenia lub dokumenty:

- zał. nr 7 – Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych;

7. Wszystkie załączniki stanowią integralną część zapytania ofertowego.

8. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

- dokumenty mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność
z oryginałem";

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości;

- pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, oferta była trwale zszyta, uniemożliwiająca samoistne jej zdekompletowanie.

9. Oferty, nie spełniające powyższych wymogów oraz kryteriów opisanych w warunkach uczestnictwa uznaje się za nieważne i nie będą rozpatrywane;

10. Wykonawca może złożyć ofertę na więcej niż jedną część przedmiotu zamówienia, przy czym na każdą z części zamówienia oddzielnie. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia.

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert: 

1. Oferta na załączonym formularzu ofertowym powinna być przesłana na adres poczty elektronicznej: agata.krasuska@bozamet.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, bądź  dostarczona osobiście na adres Bozamet Sp. z o.o., Ujrzanów 282a, 08-110 Siedlce, do dnia 12.11.2018 r. (liczy się data wpływu).

Wymagane dodatkowe oznaczenie koperty:

„Oferta na zapytanie ofertowe nr 2/1.1.1./2018 z dnia 11.10.2018 dotyczące dostawy materiałów do testów produkcyjnych – surowce i półprodukty ”.

Wpłynięcie oferty w formie elektronicznej powinno zostać potwierdzone przez Oferenta,
w przeciwnym wypadku Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za oferty, które nie dotrą
w terminie na podany adres mailowy Zamawiającego.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź udokumentowania uprawnień, potencjału technicznego lub doświadczenia zawodowego itp.

5.Zapytanie ofertowe zostaje umieszczone na stronie www.bozamet.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

VI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.

Kryterium

Wartość punktowa wagi kryterium

1

Cena netto

100

 

Ocena będzie dokonywana według skali punktowej przy założeniu, że maksymalna  punktacja wynosi 100 punktów, w następujący sposób:

 1. 1.       Cena:

Ocenie podlega cena całkowita (w złotych netto). 

Sposób przyznawania:

Cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z zależnością:

Pc = (Cn/Cr) x 100

gdzie:

- oferta z najniższą ceną otrzymuje maksymalną liczbę 100 punktów

Pc – liczba punktów w kryterium cena oferty przyznanych rozpatrywanej ofercie

Cn – najniższa zaoferowana cena

Cr – cena z rozpatrywanej oferty

100 – waga kryterium

Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

Ocena kryterium zostanie dokonana na podstawie załącznika dotyczącego danej części przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 -  Formularz Ofertowy I część przedmiotu zamówienia: BLACHA / zał. nr 2 - Formularz Ofertowy II część przedmiotu zamówienia: PROFILE ALUMINIOWE)

2. Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans dla każdej z części przedmiotu zamówienia oddzielnie (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

3.W przypadku ofert, które otrzymają taką sama ilość punktów  za wszystkie ww. kryteria, wybrana zostanie oferta uwzględniająca sposób realizacji dostawy bądź usługi najkorzystniejszy
z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji zamówienia.

 

VII. Informacje dotyczące oceny ofert:

 1. Informację o wyniku postępowania umieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego www.bozamet.pl, stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. oraz wysyła pocztą elektroniczną bądź tradycyjną do każdego wykonawcy, który złożył ofertę. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych Oferenta.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie, nie wybrania żadnej oferty lub zmodyfikowania treść zapytania ofertowego, w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji projektu lub przedmiotu zapytania.
 3. Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
 4. O unieważnieniu postepowania Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia bądź złożyli oferty.

 

VIII. Termin realizacji umowy oraz miejsce dostawy: 

 1. Wykonanie umowy nastąpi w terminie maksymalnie do 40 dni od daty podpisania umowy z Zamawiającym (planowany termin podpisania umowy 20.11.2018r.)
 2. Miejsce dostawy: Ujrzanów 282A, 08-110 Siedlce i/lub ul. Sucharskiego 2, 08-110 Siedlce
 3. Dostawy będą realizowane według potrzeb Zamawiającego do 14 dni od zgłoszenia zapotrzebowania pod wskazany adres dostawy.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

 

IX. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Wynagrodzenie, będzie płatne przelewem na rachunek Wykonawcy na podstawie faktury VAT
  z 30-dniowym terminem płatności.
 2. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego.

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wydłużenie tego terminu o oznaczony okres.

 

XI. WARUNKI ZAWARCIA I WPROWADZANIA ZMIAN W UMOWIE

 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę                                  z zastrzeżeniem że:
  1. Zamawiający określa następujące warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:

1) Istotne zmiany treści niniejszej umowy, przewidziane przez Zamawiającego, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, na uzasadniony wniosek w następujących przypadkach:

 • • zmiany adresu siedziby Wykonawcy,
 • • zmiany nazwy firmy Wykonawcy,
 • • zmiany dotyczącej miejsca realizacji zamówienia,
 • • wystąpi konieczność zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy,
 • • w przypadku konieczności zmiany przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,
 • • możliwe są zmiany umowy, które w sposób obiektywny są korzystne dla Zamawiającego, a na dokonanie tych zmian wyraża zgodę Wykonawca,
 • • wystąpi okoliczność, której nie można było przewidzieć podczas zawierania umowy, a która uniemożliwia realizację umowy w jej pierwotnej treści,
 • • dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • • wystąpi konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia spowodowana:

a) uzasadnionymi przerwami powstałymi z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

b) zmianami przepisów prawa mającymi wpływ na możliwość terminowej realizacji umowy,

c) szczególnie uzasadnionymi trudnościami w pozyskaniu materiałów wyjściowych do poszczególnych elementów realizacji umowy,

d) siłą wyższą lub innymi okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć,

e) zmianą przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mających wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia,

f) przedłużeniem, w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, czasu trwania procedur administracyjnych, mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia, a nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

g) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

h) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy wraz z ograniczeniem należnego Wykonawcy wynagrodzenia pomniejszonego.

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, jeżeli w toku dalszych badań wykonywanych podczas realizacji projektu. W takiej sytuacji zakres zamówienia oraz warunki zostaną ustalone stosownie do zaistniałych okoliczności, z zastrzeżeniem, że: 

- Zamówienie uzupełniające może być udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, a wartość zamówienia uzupełniającego nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego.

 

XII. Załączniki: 

 1. Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy I część przedmiotu zamówienia: BLACHA
 2. Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy II część przedmiotu zamówienia: PROFILE ALUMINIOWE
 3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;
 4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
 5. Załącznik nr 5 – Rysunek techniczny kształtu profili aluminiowych – L duże
 6. Załącznik nr 6 – Rysunek techniczny kształtu profili aluminiowych – L małe
 7. Załącznik nr 7 - Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych

Pliki do pobrania:

pdf
Załącznik nr 1
pdf
Załącznik nr 2
pdf
Załącznik nr 3
pdf
Załącznik nr 4
pdf
Załącznik nr 5
pdf
Załącznik nr 6