Nr 5/1.1.1/2016

Unia

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/1.1.1/2016

dotyczące zakupu wartości niematerialnych i prawnych:

programów do zarządzania danymi i plikami, zmianami inżynierskimi i utrzymania prawidłowej metodyki prac badawczo-rozwojowych oraz tworzenia treści graficznych

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert, zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez BOZAMET Sp. z o.o. na realizację projektu „Opracowanie innowacyjnych prototypów lekkich i trwałych elementów oraz konstrukcji do zabudowy pojazdów ciężarowych, dostawczych, przyczep i naczep” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

 

Do postępowania nie stosuje się zasady konkurencyjności ani przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych.

 

I.  Nazwa i adres zamawiającego:

Bozamet Sp. z o.o.,

Ujrzanów 282a, 08-110 Siedlce

NIP: 821 24 72 363,

REGON: 140793199

www.bozamet.pl, info@bozamet.pl

pon.-pt. 8.00-16.00

 

II. Tryb zamówienia: Konkurs ofert

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

CPV:

48310000-4 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów

48311000-1 Pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami

48311100-2 System zarządzania dokumentacją

48321000-4 Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)

        

Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania:

- do zarządzania danymi i plikami, zmianami inżynierskimi i utrzymania prawidłowej metodyki prac badawczo-rozwojowych (typu SOLIDWORKS Enterprise PDM/CAD Editor/Viewer) – w polskiej wersji językowej - łącznie 8 szt. licencji sieciowej

- do tworzenia treści graficznych (typu SOLIDWORKS Composer) - 1 szt. licencji sieciowej  

 

Opis funkcjonalności:

Oprogramowanie zostanie wykorzystane do wspierania projektowania i modelowania, zarządzania danymi pozyskanymi w toku prac badawczo-rozwojowych, weryfikacji wprowadzonych zmian inżynierskich oraz dynamicznego tworzenia treści graficznych, w tym tworzenia instrukcji, animacji montażu wyrobów lub urządzeń. W szczególności powinno gwarantować:  

- bezpieczne przechowywanie modeli 3D i dokumentacji;

- katalogowanie danych;

- uproszczenie procesu zarzadzania zmianą w procesie projektowania;

- optymalny przepływ dokumentacji ze ścieżką zatwierdzania rysunków i modeli 3D;

- nadzór kierowników nad obecnie zrealizowanymi zadaniami;

- zatwierdzanie dokumentacji przez kierowników;

- obsługę dodatków API;

- dodatkową integrację z oprogramowaniem Inventor, AutoCAD, pakietem Microsoft Office oraz udostępniać obsługę plików Solid Edge, Pro/E, CREO itp.                   

 

Oprogramowanie musi być kompatybilne ze środowiskiem SOLIDWORKS oraz zintegrowane z eksploratorem Windows.

  

Planowany termin realizacji: do 60 dni kalendarzowych

 (liczony od dnia podpisania umowy)

 

IV. Warunki uczestnictwa w zapytaniu ofertowym:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

-  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

-  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia;

-  nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym;

-  w postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy w stosunku do których otwarto postępowanie likwidacyjne lub ogłoszono upadłość;

-  zagwarantują sposób realizacji dostawy bądź usługi korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji zamówienia.

 

Niespełnienie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.

 

V. Wykluczenie z udziału w zapytaniu ofertowym:

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane     z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

VI. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferent przed złożeniem oferty powinien dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

2. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferent zobowiązuje się nie rościć z tego tytułu żadnych żądań względem Zamawiającego.

3. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

4. Oferta powinna:

- być sporządzona w języku polskim, pismem odręcznym lub elektronicznie za pomocą edytora tekstu i wydrukowana,

- posiadać datę sporządzenia,

- być podpisana przez Oferenta

- w ofercie należy podać cenę ostateczną wartości zamówienia w złotych netto oraz brutto (wartość zamówienia w innych walutach powinna być przeliczona po kursie ustalonym zgodnie z ustawą).

5. Do oferty załączyć należy:

-zał. nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;

-zał. nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

6. Oferty, nie spełniające powyższych kryteriów oraz kryteriów opisanych w warunkach uczestnictwa  uznaje się za nieważne i nie będę rozpatrywane.

7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i nie może to być oferta częściowa ani wariantowa.

 

VII. Miejsce oraz termin składania ofert: 

1. Oferta na załączonym formularzu ofertowym powinna być przesłana na adres poczty elektronicznej kierownika projektu anna.mlonek@bozamet.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, bądź  dostarczona osobiście na adres Bozamet Sp. z o.o., Ujrzanów 282a, 08-110 Siedlce, do dnia 08.06.2016r. (liczy się data wpływu).

Wymagane dodatkowe oznaczenie koperty:

Oferta na zapytanie ofertowe nr 5/1.1.1/2016 z dnia 31.05.2016r. dot. zakupu oprogramowania typu SOLIDWORKS”

Wpłynięcie oferty w formie elektronicznej powinno zostać potwierdzone przez Oferenta, w przeciwnym wypadku Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za oferty, które nie dotrą w terminie na podany adres mailowy Zamawiającego. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź udokumentowania uprawnień, potencjału technicznego lub doświadczenia itp.

5. Zapytanie ofertowe zostaje umieszczone na stronie internetowej Bozamet Sp. z o.o. www.bozamet.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

6. Pytania odnośnie przedmiotu zamówienia prosimy kierować na adres mailowy pawel.prochenka@bozamet.pl

 

VIII. Ocena ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 

Lp.

Kryterium

Wartość punktowa wagi kryterium %

1

Cena netto

100

 

Ocena ww. kryteriów zostanie dokonana na podstawie Załącznika nr 1 Formularz Ofertowy.

 

Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów (wartość punktowa oferty x wartość punktowa wagi), w następujący sposób:

 

Cena:

Ocenie podlega łączna cena netto wraz z subskrypcji, wdrożenia  i integracji systemu.  

 

Sposób przyznawania:

Cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z zależnością:

Pc = (Cn/Cr) x 100

gdzie:

- oferta z najniższą ceną otrzymuje maksymalną liczbę 100 punktów

Pc – liczba punktów w kryterium cena oferty przyznanych rozpatrywanej ofercie

Cn – najniższa zaoferowana cena

Cr – cena z rozpatrywanej oferty

100 – waga kryterium

Maksymalną liczbę punktów 100 otrzyma najniższa oferowana cena.

Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

 

Oceny dokonywać będzie powołana przez Zamawiającego komisja projektowa.

 

W przypadku ofert, które otrzymają taką sama ilość punktów, wybrana zostanie oferta uwzględniająca najkrótszy termin realizacji zamówienia.   

 

IX. Informacje dotyczące oceny ofert:  

Informację o wyniku postępowania umieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego www.bozamet.pl, stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. oraz wysyła pocztą elektroniczną bądź tradycyjną do każdego wykonawcy, który złożył ofertę. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych Oferenta.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie, nie wybrania żadnej oferty lub zmodyfikowania treść zapytania ofertowego, w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji projektu lub przedmiotu zapytania. Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

 

X. Termin związania ofertą: 

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

XI. Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy;

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;

3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 

2016-05-31

 

 

Pliki do pobrania:

pdf
Formularz ofertowy
pdf
Oświadczenie o braku powiązań osobowych
pdf
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
pdf
Zapytanie ofertowe 5