Rozeznanie rynku nr 1/1.1.1/2017

 

Bozamet Sp. z o.o.                                                                                                                              Ujrzanów, dnia 14.06.2017

Ujrzanów 282A

08-110 Siedlce

 

 

 

ROZEZNANIE RYNKU  NR 1/1.1.1/2017

dotyczące dostawy materiałów do testów produktów  – oprzyrządowanie niezbędne do wykonania serii pilotażowej nowych produktów

 

 

Rozeznanie rynku prowadzone jest w związku z realizacjąprojektu „Opracowanie innowacyjnych prototypów lekkich i trwałych elementów oraz konstrukcji do zabudowy pojazdów ciężarowych, dostawczych, przyczep i naczep” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. 1.       Nazwa i adres zamawiającego:

Bozamet Sp. z o.o., Ujrzanów 282a, 08-110 Siedlce

NIP: 821 24 72 363,

REGON: 140793199

www.bozamet.pl, info@bozamet.pl

pon.-pt. 8.00-16.00

tel. +48 25 63339894  fax. +48 25 6323140

 

 1. 2.       Tryb zamówienia: rozeznanie rynku

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

 

44500000-5 Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy i sprężyny

44531400-5 Śruby

44531510-9 Śruby i wkręty

44550000-0 Sprężyny

44165300-7 Tuleje

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do testów produktów  – oprzyrządowanie niezbędne do wykonania serii pilotażowej nowych produktów.

Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części:

I CZĘŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: ELEMENTY ZŁĄCZNE

Lp.

NAZWA

LICZBA SZTUK

NR NORMY

1

Kołek 6x30

6

PN-89/M-85018

2

Kołek 8x50

8

PN-89/M-85018

3

Kołek 8x70

2

PN-89/M-85018

4

Kołek 10x40

32

PN-89/M-85018

5

Kołek 10x60

2

PN-89/M-85018

6

Kołek 10x70

44

PN-89/M-85018

7

Kołek 16x40

2

PN-89/M-85018

8

Kołek 16x70

8

PN-89/M-85018

9

Śruba - M5 x 12

8

PN-87/M-82302

10

Śruba - M6 x 12

4

PN-87/M-82302

11

Śruba - M6 x 16

15

PN-87/M-82302

12

Śruba - M6 x 20

45

PN-87/M-82302

13

Śruba - M6 x 30

28

PN-87/M-82302

14

Śruba - M6 x 40

34

PN-87/M-82302

15

Śruba - M8 x 20

136

PN-87/M-82302

16

Śruba - M8 x 35

6

PN-87/M-82302

17

Śruba - M8 x 40

54

PN-87/M-82302

18

Śruba - M8 x 50

12

PN-87/M-82302

19

Śruba - M8 x 60

60

PN-87/M-82302

20

Śruba - M10 x 40

37

PN-87/M-82302

21

Śruba - M16 x 40

58

PN-87/M-82302

22

Śruba - M16 x 45

8

PN-87/M-82302

23

Śruba - M16 x 90

49

PN-87/M-82302

24

Śruba - M8 x  12

4

PN-EN ISO 10642

25

Wkręt dociskowy M6x8

7

PN-87/M-82314

26

Wkręt dociskowy M8x10

48

PN-87/M-82314

27

Wkręt dociskowy M12x10

4

PN-87/M-82314

28

Wkręt dociskowy M16x20 mod

6

PN-87/M-82314

29

Wkręt dociskowy M12 x16_spec

13

PN-87/M-82314

30

Kołek 6x40

4

PN-89/M-85018

31

Kołek 8x36

4

PN-89/M-85018

32

Kołek 8x40

6

PN-89/M-85018

33

Kołek 4x30

4

PN-89/M-85018

34

Kołek 8x60

4

PN-89/M-85018

35

Kołek 10x70

8

PN-89/M-85018

36

Kołek 16x50

4

PN-89/M-85018

37

Śruba M6 x 10

6

PN-87/M-82302

38

Śruba M5 x 50

4

PN-87/M-82302

39

Śruba M6 x 12

6

PN-87/M-82302

40

Śruba M6 x 16

14

PN-87/M-82302

41

Śruba M6 x 20

10

PN-87/M-82302

42

Śruba M6 x 25

6

PN-87/M-82302

43

Śruba M8 x 30

2

PN-87/M-82302

44

Śruba M6 x 30

10

PN-87/M-82302

45

Śruba M6 x 55

6

PN-87/M-82302

46

Śruba M8 x 16

2

PN-87/M-82302

47

Śruba M8 x 45

19

PN-84/M-82314

48

Śruba M8 x 50

8

PN-84/M-82314

49

Śruba M8 x 60

4

PN-84/M-82314

50

Śruba M16 x 50

4

PN-84/M-82314

51

Śruba M6 x 16

4

DIN 7991

52

Wkręt dociskowy M6x8

4

PN-87/M-82314

53

Wkręt dociskowy M8 x 8

10

PN-87/M-82314

 

 II CZĘŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: SPRĘŻYNY

Lp.

NAZWA

LICZBA SZTUK

NR NORMY

1

Sprężyna

6

3S13050

2

Sprężyna

13

2S10038

3

Sprężyna

10

D11880

4

Sprężyna

6

D11430

5

Sprężyna

7

D11440

6

Sprężyna

48

D11680

7

Sprężyna

9

1S10075

8

Sprężyna

44

1S16075

9

Sprężyna

5

2S10025

10

Sprężyna

2

2S10032

11

Sprężyna

3

2S10050

12

Sprężyna

11

3S16090

13

Sprężyna

4

3S20038

 

 III CZĘŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: NORMALIA

Lp.

NAZWA

LICZBA SZTUK

NR NORMY

1

Tulejka tnąca

2

 MDHP16 6,44x32

2

Tulejka tnąca

2

 MDHP13 5,28x32

3

Stempel 5,04

2

MET6B 5,04 89lg

4

Stempel 6,20

2

MET8B 6,20 89lg

5

Pilot

10

AMPP5 x16

6

Słup prowadzący

4

FK-30180-ZMI

7

Tuleja prowadząca

6

FB-30075-ZMI

8

Tuleja prowadząca

4

FB-30042-ZMI

9

Śruba pasowana PSM

2

PSM-10025

10

Śruba pasowana PSM

2

PSM-05025

11

Śruba pasowana z tulejką

6

PST-10070

12

Sprężyna gazowa

8

MICRO 32H-016 yellow

13

Słup prowadzący

1

FK-38250

14

Słup prowadzący

4

FK-40250

15

Słup prowadzący

12

FK-50250

16

Tuleja prowadząca

1

FB-38052

17

Tuleja prowadząca

1

FB-38082

18

Tuleja prowadząca

1

FB-40052

19

Tuleja prowadząca

4

FB-40082

20

Tuleja prowadząca

20

FB-50065

21

Pierścień mocujący

2

FPM-40

22

Pierścień mocujący

8

FPM-50

23

Czop transportowy

4

LW01-032

24

Stempel

2

MET10B 8,20 x 95

25

Stempel

3

MET12B 8,04 x 95

26

Tulejka tnąca

2

MDHP16 8,50x31,2

27

Tulejka tnąca

3

MDHP19 8,30x32

28

Pilot

19

AMPP8x18

29

Pilot

4

AMPP8x22

30

Śruba pasowana

1

PSM-06012

31

Śruba pasowana

4

PSM-06020

32

Śruba pasowana

2

PSM-08030

33

Śruba pasowana

4

PSM-08070

34

Śruba pasowana

4

PST-12080

35

Śruba pasowana

12

PST-16080

36

Sprężyna gazowa

14

TPFS1800-016

37

Sprężyna gazowa

6

TPF4000-015

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 3. Oferent musi posiadać odpowiednie zasoby i doświadczenie, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
 4. W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy w stosunku do których otwarto postępowanie likwidacyjne lub ogłoszono upadłość.
 5. Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji zamówienia korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji.
 6. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
 7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty (wyszczególnione w pkt IV ) złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia.
 8. Niespełnienie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.
 9. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 10. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferent powinien przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie;
 2. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferent zobowiązuje się nie rościć
  z tego tytułu żadnych żądań względem Zamawiającego;
 3. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu ofertowym dołączonym do niniejszego rozeznania rynku (Załącznik nr 1 i/lub nr 2 i/lub nr 3 );
 4. Oferta powinna:

- być sporządzona w języku polskim, pismem odręcznym lub elektronicznie za pomocą edytora tekstu i wydrukowana,

- posiadać datę sporządzenia,

- być podpisana przez Oferenta (osoby uprawnione do reprezentacji lub pełnomocnika),

- w ofercie należy podać cenę ostateczną wartości zamówienia w złotych, cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT–jeżeli występuje.

5. Do oferty załączyć należy podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub  pełnomocnika:

- zał. nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;

- zał. nr 5 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

 1. Ponadto, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do oferty Oferent załącza oświadczenia lub dokumenty:

- zał. nr 6 - Potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych;

7. Wszystkie załączniki stanowią integralną część rozeznania rynku.

8. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

- dokumenty mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem";

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości;

- pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, oferta była trwale zszyta, uniemożliwiająca samoistne jej zdekompletowanie.

9. Oferty, nie spełniające powyższych wymogów oraz kryteriów opisanych w warunkach uczestnictwa uznaje się za nieważne i nie będę rozpatrywane;

10. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub wszystkie części przedmiotu zamówienia, przy czym na każdą z części zamówienia oddzielnie.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferta na załączonym formularzu ofertowym powinna być przesłana na adres poczty elektronicznej agata.krasuska@bozamet.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, bądź  dostarczona osobiście na adres Bozamet Sp. z o.o., Ujrzanów 282a, 08-110 Siedlce, do dnia 23.06.2017 r. godz.: 12.00 (liczy się data wpływu).

Wymagane dodatkowe oznaczenie koperty:

„Oferta dot. rozeznania rynku nr 1/1.1.1./2017 z dnia 14.06.2017 na dostawę materiałów do testów produktów  – oprzyrządowanie niezbędne do wykonania serii pilotażowej nowych produktów”.

Wpłynięcie oferty w formie elektronicznej powinno zostać potwierdzone przez Oferenta, w przeciwnym wypadku Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za oferty, które nie dotrą w terminie na podany adres mailowy Zamawiającego.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź udokumentowania uprawnień, potencjału technicznego lub doświadczenia zawodowego itp.

5. Rozeznanie rynku zostaje umieszczone na stronie www.bozamet.pl.

VI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 

 Lp.

 

Kryterium

 

 

Wartość punktowa wagi kryterium

 

  1

 

Cena netto

 

100

 

 

Ocena będzie dokonywana według skali punktowej przy założeniu, że maksymalna  punktacja wynosi 100 punktów, w następujący sposób:

 

 1. 1.       Cena:

Ocenie podlega cena całkowita (w złotych netto). 

Sposób przyznawania:

Cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z zależnością:

Pc = (Cn/Cr) x 100

gdzie:

- oferta z najniższą ceną otrzymuje maksymalną liczbę 100 punktów

Pc – liczba punktów w kryterium cena oferty przyznanych rozpatrywanej ofercie

Cn – najniższa zaoferowana cena

Cr – cena z rozpatrywanej oferty

100 – waga kryterium

Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

Ocena kryterium zostanie dokonana na podstawie załącznika dotyczącego danej części przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 -  Formularz Ofertowy I część przedmiotu zamówienia / zał. nr 2 - Formularz Ofertowy II część przedmiotu zamówienia / zał. nr 3 -  Formularz Ofertowy III część przedmiotu zamówienia)

 

2. Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans dla każdej z części przedmiotu zamówienia oddzielnie (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

3.W przypadku ofert, które otrzymają taką sama ilość punktów  za wszystkie ww. kryteria, wybrana zostanie oferta uwzględniająca sposób realizacji dostawy bądź usługi najkorzystniejszy
z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji zamówienia.

 

VII. Informacje dotyczące oceny ofert:

 1. Informację o wyniku postępowania umieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego www.bozamet.pl, oraz wysyła pocztą elektroniczną bądź tradycyjną do każdego wykonawcy, który złożył ofertę. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych Oferenta.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie, nie wybrania żadnej oferty lub zmodyfikowania treść rozeznania rynku, w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji projektu lub przedmiotu zapytania.
 3. Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w     stosunku do Zamawiającego.
 4. O unieważnieniu postepowania Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia bądź złożyli oferty.

 

VII. Miejsce dostawy: 

 1. Zamawiający złoży zamówienie Wykonawcy, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę.
 2. Miejsce dostawy: Ujrzanów 282A, 08-110 Siedlce i/lub ul. Sucharskiego 2, 08-110 Siedlce
 3. Dostawy będą realizowane według potrzeb Zamawiającego do 30 dni od zgłoszenia zapotrzebowania pod wskazany adres dostawy.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

 

IX. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Wynagrodzenie, będzie płatne przelewem na rachunek Wykonawcy na podstawie faktury VAT z 30-dniowym terminem płatności.
 2. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego.

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.            W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wydłużenie tego terminu o oznaczony okres.

 

 

XII. Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy I część przedmiotu zamówienia: ELEMENTY ZŁĄCZNE

2. Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy II część przedmiotu zamówienia: SPRĘŻYNY

3. Załącznik nr 3 - Formularz Ofertowy III część przedmiotu zamówienia: NORMALIA

3. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;

4. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

5. Załącznik nr 6 - Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych

Pliki do pobrania:

pdf
Rozeznanie rynku
pdf
Zał. 4 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
pdf
Zał. nr 5 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
pdf
Załacznik nr 1 Formularz ofertowy I części przedmiotu zamówienia: ELEMENTY ZŁĄCZNE
pdf
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy II części przedmiotu zamówienia: SPRĘŻYNY
pdf
Załącznik nr 3 Formularz ofertowy III części przedmiotu zamówienia: NORMALIA