Nr 1/1.1.1/2016 - unieważnione

Unia

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 1/1.1.1/2016

 

Dotyczy: Przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszych ofert w związku z realizacją projektu „Opracowanie innowacyjnych prototypów lekkich i trwałych elementów oraz konstrukcji do zabudowy pojazdów ciężarowych, dostawczych, przyczep i naczep” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

RD09-6 w dziedzinie nauk stosowanych

ZAMAWIAJĄCY:

Bozamet Sp. z o.o.

siedziba:

Ujrzanów 282A

08-110 Siedlce

miejsce wykonywania usługi:

Ujrzanów 282A

08-110 Siedlce

lub

w formie pracy zdalnej z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie w oparciu o umowę zlecenie badań przemysłowych związanych z pracami projektowymi, obliczeniowymi i badawczymi w zakresie opracowania modeli prototypów lekkich i trwałych elementów oraz konstrukcji do zabudowy pojazdów ciężarowych, dostawczych, przyczep i naczep. Docelowo planowane jest opracowanie innowacyjnego produktu - dachu przesuwnego. Opracowany prototyp będzie uwzględniać nowe rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne oraz wykorzystanie do produkcji zaawansowanych materiałów kompozytowych i wysokowytrzymałej stali. Prace zostaną zrealizowane z wykorzystaniem metod wirtualnego projektowania. W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego zawarte zostaną dwie umowy zlecenia, dla każdej z wybranych osób na okres około 3 miesięcy, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy. Zakres zadań będących przedmiotem umowy zlecenia obejmować będzie:

1. PRACE KONSTRUKCYJNE I STWORZENIE MODELI 3D

Prace konstrukcyjne dachu przesuwnego, oprócz zastosowania elementów o wysokich parametrach wytrzymałościowych oraz nowoczesnych materiałów kompozytowych w części górnej konstrukcji, tyczyć się będą również sposobu funkcjonowania mechanizmu składającego dach.

2. SPRAWDZENIE WYTRZYMAŁOŚCI KONSTRUKCJI

Obliczenia dachu przesuwnego przeprowadzone zostaną na podstawie przekazanych modeli 3D powstałych w pierwszym zadaniu. Zadanie zakłada przeprowadzenie analizy MES, na podstawie której będzie można określić miejsca krytyczne, ze względu na wielkość odkształceń i naprężeń, na które należy zwrócić uwagę w czasie badań i wstępnej eksploatacji zabudowy, wyposażonej w analizowane elementy.

Zakres obowiązków obejmować będzie również przygotowywanie dokumentacji technicznej – specyfikacje, rysunki. Prawidłowa realizacja zakresu prac wymagać będzie współpracy z zespołem projektowym.

2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

2.1. Oferent musi wykazać wykształcenie i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, w zakresie:

2.1.1. Wykształcenie wyższe techniczne w kierunku mechanika - budowa maszyn lub technologia materiałów.

2.1.2. Umiejętność pracy w środowisku 3D, znajomość środowiska Solid Works lub catia.

2.1.3. Znajomość j. angielskiego w zakresie komunikatywnym.

2.1.4. Doświadczenie w projektowaniu i konstruowaniu urządzeń mechanicznych i konstrukcji dla przemysłu motoryzacyjnego, obliczeniach MES i interpretacji ich wyników.

2.1.5. Doświadczenie w zarządzaniu i tworzeniu dokumentacji technicznej fazy prototypu.

2.2. W przypadku pracy zdalnej Oferent musi posiadać odpowiednie własne zasoby techniczne umożliwiające realizację zadań będących przedmiotem umowy.

2.3. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie będzie mogło zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo zgodnie z definicją zawartą w pkt. 5. Zapytania ofertowego.

2.4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków poprzez analizę oświadczeń wymienionych w pkt. 4 stanowiących załączniki do złożonej oferty.

2.5. Oferenci, którzy nie spełnią warunków udziału określonych w pkt. 2.1. – 2.3. zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu.

3. KRYTERIA OCENY

Zamawiający dokona wyboru 2 najkorzystniejszych ofert w oparciu o kryterium:

-Cena netto

Sposób przyznawania:

Nazwa kryterium Waga [%]

CENA NETTO 80

Cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z zależnością:

PC = (CN/CR) X 80

gdzie:

Pc – liczba punktów w kryterium cena oferty przyznanych rozpatrywanej ofercie

Cn – najniższa zaoferowana cena

Cr – cena z rozpatrywanej oferty

80 – waga kryterium

Maksymalną liczbę punktów 80 otrzyma najniższa oferowana cena.

- Doświadczenie w projektowaniu elementów środków transportu, urządzeń mechanicznych oraz tworzeniu dokumentacji technicznej

Sposób przyznawania:

Maksymalna możliwa ilość punktów za spełnienie tego kryterium wynosi 20 pkt w zależności od przedziału:

- poniżej 1 roku – 1 pkt

-od 1-5 lat – 5 pkt

-powyżej 5 lat – 20 pkt

Oceny dokonywać będzie powołana przez Zamawiającego komisja projektowa.

4. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna zawierać:

4.1. Dane teleadresowe Oferenta;

4.2. Opis posiadanego doświadczenia uwzględniający wymagania określone w punkcie 2.1 (m.in. okres doświadczenia w projektowaniu elementów środków transportu, urządzeń mechanicznych oraz tworzeniu dokumentacji technicznej wyrażony w latach);

4.3. Cenę netto wyrażoną w PLN;

4.4. Datę ważności oferty co najmniej do dnia 31/03/2016 roku

- wzór formularza ofertowego stanowi Załącznik nr 1;

4.5. Oświadczenie, iż Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo zgodnie z definicją zamieszczoną w pkt. 5. Zapytania Ofertowego - Załącznik nr 2;

4.6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w punkcie 2.1 i 2.2- Załącznik nr 3;

Oferty należy przesłać drogą mailową na adres kierownika projektu anna.mlonek@bozamet.pl do dnia 14.01.2016 roku do godziny 15:00 (liczy się data wpływu do Zamawiającego). Wpłynięcie oferty w formie elektronicznej powinno zostać potwierdzone przez Oferenta, w przeciwnym wypadku Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za oferty, które nie dotrą w terminie na podany adres mailowy Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. DEFINICJA POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

6. INFORMACJE DODATKOWE

6.1. Pytania odnośnie przedmiotu zamówienia prosimy kierować na adres mailowy pawel.prochenka@bozamet.pl

6.2. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej Bozamet Sp. z o.o. www.bozamet.pl.

6.3. O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni wszyscy oferenci biorący udział w przedmiotowej procedurze;

6.4. Wyniki postępowania zostaną umieszczone na stronie internetowej Bozamet Sp. z o.o. www.bozamet.pl. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych Oferenta.

6.5. W ramach zapytania ofertowego Bozamet Sp. z o.o. planuje zatrudnić dwie osoby w oparciu o umowę zlecenia.

6.6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści składanych ofert i udokumentowania doświadczenia.

6.7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia lub unieważnienia przedmiotowej procedury bez podania przyczyny.

 

 

2016-01-05

Pliki do pobrania:

rar
Documents