Nr 3/1.1.1/2016

Unia

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr 3/1.1.1/2016


dotyczące wyboru podwykonawcy zadań merytorycznych w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych związanych z opracowaniem innowacyjnych rototypów lekkich i trwałych elementów oraz konstrukcji do zabudowy pojazdów ciężarowych, dostawczych, przyczep i naczep. Postępowanie prowadzone jest w związku z ealizacją projektu „Opracowanie innowacyjnych prototypów lekkich i trwałych elementów oraz konstrukcji do zabudowy pojazdów ciężarowych, dostawczych, przyczep i naczep” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa i adres zamawiającego:
Bozamet Sp. z o.o., Ujrzanów 282a, 08-110 Siedlce
NIP: 821 24 72 363,
REGON: 140793199
www.bozamet.pl, info@bozamet.pl
pon.-pt. 8.00-16.00
tel. +48 25 63339894 fax. +48 25 6323140
2. Tryb zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z:

 „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 kwietnia 2015r.

 Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, załącznik nr 3 „Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji” dokumentacji konkursowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa;
 Wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień przez BOZAMET Sp. z o.o. na realizację projektu „Opracowanie innowacyjnych prototypów lekkich i trwałych elementów oraz
konstrukcji do zabudowy pojazdów ciężarowych, dostawczych, przyczep i naczep” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa;
 Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1735)
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
RD09 w dziedzinie nauk stosowanych
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu „Opracowanie innowacyjnych prototypów lekkich i trwałych elementów oraz konstrukcji do zabudowy pojazdów ciężarowych, dostawczych, przyczep i naczep”:
a) usługi badawczej nr 1 w zakresie projektu konstrukcji, opracowania systemu ślizgowego i wykorzystania kompozytów,
b) usługi badawczej nr 2 w zakresie zastosowania nowych materiałów o podwyższonych własnościach,
c) usługi badawczej nr 3 w zakresie optymalizacji i walidacji opracowanych w początkowym etapie rozwiązań i powłoki wierzchniej,
d) usługi badawczej nr 4 w zakresie testów wytrzymałościowych i weryfikacji przyjętych modeli materiału,
e) usługi badawczo-rozwojowej nr 5 w zakresie opracowania parametrów technologicznych gięcia blach perforowanych o podwyższonych wytrzymałościach.
Zakres merytoryczny:
Prace konstrukcyjne, technologiczne i weryfikujące - grupa kłonic środkowych:
 Prace konstrukcyjne nad grupą kłonic środkowych uwzględniające wykorzystanie stali AHSS;
 Obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji kłonicy środkowej (MES);
 Testy symulacyjne i wytrzymałościowe kłonic środkowych;
 Opracowanie technologii pokrycia profilu kłonicy środowej nano powłoką w celu zabezpieczenia antykorozyjnego;
 Projekt oprzyrządowania technologicznego do tłoczenia elementów kłonicy środkowej;
 Projekt i wykonanie linii montażowej z logistyką i przepływem wyrobu;
 Stworzenie modeli 3D zaprojektowanych elementów, dokumentacji konstrukcyjnej, raportów z badań wytrzymałościowych.
Prace konstrukcyjne - dach przesuwny:
 Prace konstrukcyjne dachu przesuwnego uwzględniające wykorzystanie stali AHSS;
 Opracowanie dt. zamiany ruchu tocznego łożysk dachu przesuwnego na system ślizgowy;
 Opracowanie dt. zamiany profilu aluminiowego na stalowy;
 Wykorzystanie kompozytów w konstrukcji dachu przesuwnego;
 Obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji dachu przesuwnego (MES);
 Testy symulacyjne i wytrzymałościowe dachów przesuwnych
 Opracowania technologii pokrycie profilu stalowego dachu przesuwnego nano powłoką w celu zabezpieczenia antykorozyjnego;
 Projekt i wykonanie linii montażowej z logistyką i przepływem wyrobu;
 Stworzenie modeli 3D zaprojektowanych elementów, dokumentacji konstrukcyjnej, raportów z badań wytrzymałościowych.
Metodyka badań kłonic oraz dachu przesuwnego:
Badanie statyczne i dynamiczne wytrzymałości kłonic i dachu przesuwnego należy przeprowadzić podczas tego samego testu. Sposób zamocowania kłonic oraz dachu powinien odwzorowywać sposób zamontowania w rzeczywistym pojeździe.
Do każdej ze ścian osobno, należy przyłożyć obciążenie od wewnętrznej strony naczepy, definiuje to norma EN 12642 code XL dla ładowności 28 ton. Test powinien uwzględniać pomiar i rejestracje maksymalnego odkształcenia badanej ściany naczepy.
Dach przesuwny powinien zostać poddany ponadto działaniu przyspieszenia/opóźnienia o wartości 5g w kierunku „do przodu”, „do tyłu” „w lewo”, „w prawo”. W przypadku kiedy dopuszczona jest jazda naczepy z dachem w pozycji zamkniętej i otwartej, badania należy przeprowadzić dla każdej pozycji. Dopuszcza się badanie wycinka przesuwnego dachu naczepy pod warunkiem proporcjonalnego zmniejszenia ilości elementów mocujących lub dociążenia badanego wycinka.
Podczas badania dynamicznego nie może dojść do przemieszczenia któregokolwiek elementu dachu przesuwnego o więcej niż 150 mm.
Zamawiający zastrzega sobie wybór najkorzystniejszej metodyki badań kłonic oraz dachu przesuwnego dla potrzeb projektu.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OPISEM SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA ORAZ WYKLUCZENIA
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia;
3. Oferent musi posiadać następujące zasoby i doświadczenie, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia:
a) Zaplecze badawcze niezbędne do wykonania badań spełniających kryteria normowe, a w szczególności:
-personel i infrastrukturę badawczą umożliwiającą przeprowadzenie badań pojazdów w zakresie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego;
-minimum 2 pracowników z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego w dziedzinie projektu;
- doświadczoną kadrę naukowo techniczna prowadzącą badania w dziedzinie projektu od minimum 3 lat;
- laboratorium badań materiałowych;
- maszyny wytrzymałościowe statyczne i dynamiczne umożliwiające przeprowadzenie prób rozciągania ( w tym z pomiarem pól odkształceń metodą cyfrowej korelacji obrazów), zginania i zmęczenia;
- mikroskopy świetlne i elektronowe (w tym transmisyjno-skaningowy mikroskop elektronowy umożliwiający jednoczesną akwizycję obrazu w kontraście dyfrakcyjnym BF, masowym HAADF oraz badanie topografii powierzchni SE z rozdzielczością nie gorszą niż 0.15 nm oraz możliwością wykonywania mikroanalizy składu chemicznego);
- komora klimatyczna ze zmienną temperaturą (w zakresie 20-1200C) i wilgotnością (w zakresie 20-90%);
- potencjostat/galwanostat z modułem do elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS);
- pracownię konstrukcji z możliwością szybkiego prototypowania;
- możliwość dynamicznych badań z wymuszeniem drgań w kierunkach pionowym, poprzecznym i wzdłużnym, oraz przyśpieszeniem/opóźnieniem ± 5g, w każdym z 3 kierunków;
- możliwość przeprowadzenia testów eksperymentalnych, stanowiskowych elementów pojazdu, jego zespołów, w warunkach odzwierciedlających rzeczywiste warunki eksploatacji;
b) Akredytowane laboratorium prowadzące badania dt. dopuszczenia pojazdów do ruchu;
c) Doświadczenie w realizacji co najmniej 3 projektów o wartości powyżej 1 mln PLN każdy, obejmujące prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie transportu, ukierunkowane na wdrożenie za okres ostatnich 3 lat, przy czym minimum 2 jako lider lub jedyna jednostka realizująca;
d) Doświadczenie w zakresie badań i projektowania środków transportu lub ich elementów dla przemysłu za okres ostatnich 3 lat w ilości co najmniej 5 zrealizowanych prac.
e) Personel badawczy mogący wykazać się doświadczeniem w badaniach i publikowaniem wyników badań;
f) Zespół realizujący prace w zakresie obliczeń i analizy wytrzymałościowych z wykorzystaniem metody elementów skończonych, symulacji i analiz dynamicznych w różnych sytuacjach krytycznych, z możliwością weryfikacji doświadczalnej;
g) Wdrożone i utrzymane systemy zarządzania jakością zgodnie z wymogami normy ISO 9001:2008.
4. Oferta musi zawierać szczegółowy opis metodyki badań zgodnie z wytycznymi w opisie przedmiotu zamówienia. Oferty nie zawierające opisu metodyki badań nie będą rozpatrywane.
5. W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy w stosunku do których otwarto postępowanie likwidacyjne lub ogłoszono upadłość.
6. Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji zamówienia korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji.
7. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
8. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty (wyszczególnione w pkt IV) złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia.
9. Niespełnienie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.
10. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
11. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie;
2. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferent zobowiązuje się nie rościć z tego tytułu żadnych żądań względem Zamawiającego;
3. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu ofertowym dołączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1 );
4. Oferta powinna:
- być sporządzona w języku polskim, pismem odręcznym lub elektronicznie za pomocą edytora tekstu i wydrukowana,
- posiadać datę sporządzenia,
-być podpisana przez Oferenta (osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika);
- w ofercie należy podać cenę ostateczną wartości zamówienia w złotych, cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT–jeżeli występuje oraz ceny w rozbiciu na poszczególne usługi badawcze.
5. Do oferty załączyć należy podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika:
- zał. nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;
- zał. nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
- zał. nr 4 - Wzór umowy;
6. Ponadto, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do oferty Oferent załącza oświadczenia lub dokumenty:
- zał. nr 5 - Potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych;
- zał. nr 6 - Wykaz wykonanych projektów o wartości powyżej 1 mln PLN każdy, obejmujące prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie transportu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przy czym minimum 2 jako lider lub jedyna jednostka realizująca, wraz z podaniem ich wartości, tematu, dat wykonania-wg własnego wzoru;
-zał. nr 7 - Szczegółowy opis metodyki badań kłonic oraz dachu przesuwnego zgodnie z wytycznymi w opisie przedmiotu zamówienia-wg własnego wzoru;
-zał. nr 8 – Wykaz doświadczenia w zakresie badań i projektowania środków transportu lub ich elementów dla przemysłu za okres ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w ilości co najmniej 5 zrealizowanych prac, wraz z podaniem ich wartości, tematu, dat wykonania -wg. wzoru własnego.
7. Wszystkie załączniki stanowią integralną część zapytania ofertowego.
8. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:
- dokumenty mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem";
- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości;
- pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, oferta była trwale zszyta, uniemożliwiająca samoistne jej zdekompletowanie.
9. Oferty, nie spełniające powyższych wymogów oraz kryteriów opisanych w warunkach
uczestnictwa uznaje się za nieważne i nie będę rozpatrywane;
10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
11. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu gwarantującemu
zachowanie poufności i nienaruszalności do terminu otwarcia ofert;
12. Koperta/opakowanie powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w pkt V
zapytania i oznaczone w następujący sposób:
Oferta na zapytanie ofertowe nr 3/1.1.1/2016 z dnia 22.02.2016r. dot. prac badawczo-rozwojowych
13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek wymaganej informacji.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana bądź dostarczona osobiście na adres Bozamet Sp. z o.o., Ujrzanów 282a, 08-110 Siedlce, do dnia 04.04.2016r. godz. 11.50 (liczy się data wpływu).
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. Oferty zostaną otwarte dnia 04.04.2016r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego tj. Ujrzanów 282a, 08-110 Siedlce.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź udokumentowania uprawnień, potencjału technicznego lub doświadczenia itp.
6. Zapytanie ofertowe zostaje umieszczone na stronie www.bozamet.pl, stronie www. bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w Dzienniku Urzędowym UE zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1735).
VI. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Lp. 1 Kryterium Cena Wartość punktowa wagi kryterium 40

Lp. 2 Kryterium Metodyka badań kłonic oraz dachu przesuwnego w ramach oferty Wartość punktowa wagi kryterium 60

Ocena będzie dokonywana według skali punktowej przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów, w następujący sposób:
- Cena:
Ocenie podlega cena całkowita (w złotych netto).
Sposób przyznawania:
Cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z zależnością:
PC = (CN/CR) X 40
gdzie:
-oferta z najniższą ceną otrzymuje maksymalną liczbę 40 punktów
Pc – liczba punktów w kryterium cena oferty przyznanych rozpatrywanej ofercie
Cn – najniższa zaoferowana cena
Cr – cena z rozpatrywanej oferty
40 – waga kryterium
Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
Ocena kryterium zostanie dokonana na podstawie Załącznika nr 1 Formularz Ofertowy.
- Metodyka badań kłonic oraz dachu przesuwnego w ramach oferty.
Sposób przyznawania:
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania co do kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów wg. przedziału:
- poniżej potrzeb projektu – 10 pkt
- spełniająca w minimalnym stopniu potrzeby projektu- 25 pkt
- spełniająca w pełni potrzeby projektu – 60 pkt
Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
Ocena kryterium będzie dokonana na podstawie Załącznika nr 7 - Szczegółowy opis metodyki badań kłonic oraz dachu przesuwnego zgodnie z wytycznymi w opisie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający oceni ofertę pod kątem m.in.:
 Możliwość badania statycznego i dynamicznego wytrzymałości kłonic i dachu przesuwnego podczas tego samego testu. Sposób zamocowania kłonic oraz dachu powinien
odwzorowywać sposób zamontowania w rzeczywistym pojeździe;
 Możliwość przyłożenia obciążenia od wewnętrznej strony naczepy, do każdej ze ścian osobno. Test powinien uwzględniać pomiar i rejestracje maksymalnego odkształcenia badanej ściany naczepy;
 Możliwość poddania dachu przesuwnego działaniu przyspieszenia/opóźnienia o wartości 5g w kierunku „do przodu”, „do tyłu” „w lewo”, „w prawo”. W przypadku kiedy dopuszczona jest jazda naczepy z dachem w pozycji zamkniętej i otwartej, badania należy przeprowadzić dla każdej pozycji. Dopuszcza się badanie wycinka przesuwnego dachu naczepy pod warunkiem proporcjonalnego zmniejszenia ilości elementów mocujących lub dociążenia badanego wycinka. Podczas badania dynamicznego nie może dojść do przemieszczenia któregokolwiek elementu dachu przesuwnego o więcej niż 150 mm.
przez oferenta w sposób zapewniający ciągłość oraz kompleksowość realizacji prac.
W celu umożliwienia przeprowadzenia oceny, oferent w Załączniku nr 7 powinien zamieścić informacje nt. zasobów technicznych i kadrowych, które pozwolą mu zrealizować zakres ww. prac. Zamawiający weźmie pod uwagę również doświadczenie w zakresie realizacji podobnych zleceń.
2. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska łącznie najwyższą ilość punktów.
3. W przypadku ofert, które otrzymają taką sama ilość punktów łącznie za wszystkie ww. kryteria, wybrana zostanie oferta uwzględniająca sposób realizacji najkorzystniejszy z punktu widzenia ochrony środowiska m.in. poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii niezbędnych do realizacji zamówienia - na podstawie dodatkowych informacji uzyskanych od Oferentów.
VII. INORMACJE DOTYCZĄCE OCENY OFERTY
1. Informację o wyniku postępowania umieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego www.bozamet.pl, stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz wysyła pocztą elektroniczną bądź tradycyjną do każdego wykonawcy, który złożył ofertę;
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego, w szczególności kiedy:
- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia;
- w przypadku gdy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
- dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji projektu lub przedmiotu zapytania;
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć;
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
3. Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
4. O unieważnieniu postepowania Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia bądź złożyli oferty.
VIII. TERMIN REALIZACJI UMOWY
Wykonanie umowy nastąpi w terminie 20 mcy.
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą 60 dni od upływu terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wydłużenie tego terminu o oznaczony okres.
XI. WARUNKI ZAWARCIA I WPROWADZANIA ZMIAN W UMOWIE
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę z zastrzeżeniem że:
2. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym Wykonawcą będzie:
 Dla uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) posiadanie co najmniej oceny B;
 Dla pozostałych podmiotów uzyskanie przez Zamawiającego pisemnej zgody Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie na zlecenie oferentowi wykonania części merytorycznej projektu
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy w formie pisemnego aneksu w szczególności z następujących powodów:
-zmian regulacji prawnych;
-okoliczności siły wyższej;
-uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
-obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Oferenta.
4. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ważnych ofert.
5. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4.
XII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawca przekazuje pisemnie na adres Zamawiającego podany w pkt. I, przy czym dopuszcza się drogę elektroniczną.
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego:
- w sprawach merytorycznych:
Stanowisko: Kierownik B+R
Imię i Nazwisko: Paweł Prochenka
Telefon: 664030665
e-mail: pawel.prochenka@bozamet.pl
- w sprawach organizacyjnych:
Stanowisko: Kierownik Projektu
Imię i nazwisko: Anna Mlonek
Telefon: 025 633-98-94 wew.77
e-mail: anna.mlonek@bozamet.pl
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Umowa ramowa
Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
5. Aukcja elektroniczna
Nie przewiduje się wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
6. Wznowienie zamówienia
Zamówienie nie podlegające wznowieniu.
7. Prawo opcji
Zamawiający nie przewiduje skorzystania z prawa opcji.
8. Powtarzający się charakter zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje publikacji kolejnych ogłoszeń.
9. Zmiana treści zapytania ofertowego
Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym zapytanie zostało przekazane, a
jeżeli jest udostępnione na stronie internetowej zamieszcza ją także na tej stronie /art. 38 ust. 4, 4a, 6/.
10. Pisemność postępowania
Wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie drogą elektroniczną /art. 27 ust. 1/. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje Wykonawcy lub Zamawiający przekażą drogą elektroniczną to uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie na żądanie drugiej strony /art. 27 ust. 2/.
11. Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Pytania powinny być sformułowane na piśmie - list, e-mail, wraz z podaniem nazwy i dokładnego adresu Wykonawcy i złożone w terminie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedzi na tak złożone zapytania zostaną udzielone nie później niż w terminach określonych w art. 38 ust. 1.
Treść zapytań Zamawiający zamieści na stronie internetowej i przekaże Wykonawcom, którym przekazał zapytanie ofertowego, bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia będą stanowiły integralną cześć zapytania ofertowego.
XIV. ZAŁĄCZNIKI:
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
4. Załącznik nr 4 - Wzór umowy;
5. Załącznik nr 5 - Potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych;
6. Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych projektów o wartości powyżej 1 mln PLN, obejmujące prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie transportu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, przy czym minimum 2 jako lider lub jedyna jednostka realizująca-wg własnego wzoru;
7. Załącznik nr 7 - Szczegółowy opis metodyki badań kłonic oraz dachu przesuwnego zgodnie z
wytycznymi w opisie przedmiotu zamówienia-wg. własnego wzoru;
8. Załącznik nr 8 – Wykaz doświadczenia w zakresie badań i projektowania środków transportu
lub ich elementów dla przemysłu za okres ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, w ilości co najmniej 5 zrealizowanych prac, wraz z podaniem ich wartości, tematu, dat
wykonania -wg. wzoru własnego.

 

2016-02-22

Pliki do pobrania:

pdf
Formularz ofertowy 3
pdf
Oświadczenie 3
pdf
Oświadczenie o spełnianiu warunków 3
pdf
Wzór umowy
pdf
Zapytanie 3