Nr 10/1.1.1/2017

Ujrzanów, dnia 04.04.2017

Bozamet Sp. z o.o.                                                                                                                                         

Ujrzanów 282A

08-110 Siedlce

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/1.1.1/2017

dotyczące dostawy materiałów do testów produkcyjnych – surowce i półprodukty

 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert, zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez BOZAMET Sp. z o.o. na realizację projektu „Opracowanie innowacyjnych prototypów lekkich i trwałych elementów oraz konstrukcji do zabudowy pojazdów ciężarowych, dostawczych, przyczep i naczep” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

 

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. 1.       Nazwa i adres zamawiającego:

Bozamet Sp. z o.o., Ujrzanów 282a, 08-110 Siedlce

NIP: 821 24 72 363,

REGON: 140793199

www.bozamet.pl, info@bozamet.pl

pon.-pt. 8.00-16.00

tel. +48 25 63339894  fax. +48 25 6323140

 

 1. 2.       Tryb zamówienia: konkurs ofert

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

 

14622000-7 Stal

28847000-1 Materiały stalowe

27500000-0 Aluminium i wyroby aluminiowe

27520000-6 Wyroby aluminiowe

27521200-5 Sztaby, pręty i profile z aluminium

28847300-4 Arkusze stalowe

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do testów produkcyjnych – surowców i półproduktów.

 

Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części:


- Część I Zamówienia: BLACHA

 

Specyfikacja przedmiotu zamówienia. Część I Zamówienia: Blacha

 

 

Lp.

 

Materiał

 

Parametry

 

Jednostka miary

 

 

Ilość ogółem

 

1.

Blacha

#2 [mm] S700MC, format arkusza: 2 x 1000 x 3000

kilogram

13000

2.

Blacha

#3 [mm] S700MC, format arkusza: 3 x 1250 x 2500

kilogram

5000

3.

Blacha

#1 [mm] DOCOL ROLL 800, format arkusza: 1 x 1250 x 2000

kilogram

3000

 

 

- Część II Zamówienia: PROFILE ALUMINIOWE

 

Specyfikacja przedmiotu zamówienia. Część II Zamówienia: Profile aluminiowe

 

 

Lp.

 

Materiał

 

Parametry

 

Jednostka miary

 

Ilość ogółem

 

1.

Profile aluminiowe ekstrudowane (wraz z kosztem amortyzacji formy)

seria 6005A T6; długość - 13600 [mm]

kilogram

3600

 

 

- Część III Zamówienia: STAL

 

Specyfikacja przedmiotu zamówienia. Część III Zamówienia: Stal

 

 

Lp.

 

Materiał

 

Parametry

 

Jednostka miary

 

Ilość ogółem

1.

Stal

NC11LV/1.2379

kilogram

17000

2.

Stal

M200/1.2312

kilogram

20000

 

III. Warunki uczestnictwa w zapytaniu ofertowym:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy            prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 3. Oferent musi posiadać odpowiednie zasoby i doświadczenie, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
 4. W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy w stosunku do których otwarto postępowanie likwidacyjne lub ogłoszono upadłość.
 5. Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji zamówienia korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji.
 6. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
 7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty (wyszczególnione w pkt IV ) złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia.
 8. Niespełnienie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.
 9. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 10. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferent powinien przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie;
 2. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferent zobowiązuje się nie rościć z tego tytułu żadnych żądań względem Zamawiającego;
 3. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu ofertowym dołączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1 i/lub nr 2 i/lub nr 3 );
 4. Oferta powinna:

- być sporządzona w języku polskim, pismem odręcznym lub elektronicznie za pomocą edytora tekstu i wydrukowana,

- posiadać datę sporządzenia,

- być podpisana przez Oferenta (osoby uprawnione do reprezentacji lub pełnomocnika),

- w ofercie należy podać cenę ostateczną wartości zamówienia w złotych, cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT–jeżeli występuje.

5. Do oferty załączyć należy podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub  pełnomocnika:

- zał. nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;

- zał. nr 5 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

6. Ponadto, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do oferty Oferent załącza oświadczenia lub dokumenty:

- zał. nr 6 – Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych;

7. Wszystkie załączniki stanowią integralną część zapytania ofertowego.

8. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

- dokumenty mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem";

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości;

- pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, oferta była trwale zszyta, uniemożliwiająca samoistne jej zdekompletowanie.

9. Oferty, nie spełniające powyższych wymogów oraz kryteriów opisanych w warunkach uczestnictwa uznaje się za nieważne i nie będą rozpatrywane;

10. Wykonawca może złożyć ofertę na więcej niż jedną część przedmiotu zamówienia, przy czym na każdą z części zamówienia oddzielnie. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia.

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert: 

1. Oferta na załączonym formularzu ofertowym powinna być przesłana na adres poczty elektronicznej: agata.krasuska@bozamet.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, bądź  dostarczona osobiście na adres Bozamet Sp. z o.o., Ujrzanów 282a, 08-110 Siedlce, do dnia 11.04.2017 r. godz.: 15.00 (liczy się data wpływu).

 

Wymagane dodatkowe oznaczenie koperty:

„Oferta na zapytanie ofertowe nr 10/1.1.1./2017 z dnia 04.04.2017 dotyczące dostawy materiałów do testów produkcyjnych – surowce i półprodukty ”.

Wpłynięcie oferty w formie elektronicznej powinno zostać potwierdzone przez Oferenta,
w przeciwnym wypadku Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za oferty, które nie dotrą
w terminie na podany adres mailowy Zamawiającego.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź udokumentowania uprawnień, potencjału technicznego lub doświadczenia zawodowego itp.

5. Zapytanie ofertowe zostaje umieszczone na stronie www.bozamet.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

VI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.

Kryterium

Wartość punktowa wagi kryterium

1

Cena netto

80

2

Termin dostawy (w dniach)

20

 

Ocena będzie dokonywana według skali punktowej przy założeniu, że maksymalna  punktacja wynosi 100 punktów, w następujący sposób:

 

 1. 1.       Cena:

Ocenie podlega cena całkowita (w złotych netto). 

Sposób przyznawania:

Cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z zależnością:

Pc = (Cn/Cr) x 80

gdzie:

- oferta z najniższą ceną otrzymuje maksymalną liczbę 80 punktów

Pc – liczba punktów w kryterium cena oferty przyznanych rozpatrywanej ofercie

Cn – najniższa zaoferowana cena

Cr – cena z rozpatrywanej oferty

80 – waga kryterium

Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

Ocena kryterium zostanie dokonana na podstawie załącznika dotyczącego danej części przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 -  Formularz Ofertowy I część przedmiotu zamówienia: BLACHA / zał. nr 2 -  Formularz Ofertowy II część przedmiotu zamówienia: PROFILE ALUMINIOWE / zał. nr 3 -  Formularz Ofertowy III część przedmiotu zamówienia: STAL)

 

 2.       Termin dostawy:

Ocenie podlega zaproponowany termin dostawy w dniach kalendarzowych, liczonych od dnia podpisania umowy.

Sposób przyznawania:

Termin dostawy przedstawiony w ofercie będzie oceniany zgodnie z zależnością:

Pc = (Cn/Cr) x 20

gdzie:

- oferta z najkrótszym terminem dostawy otrzymuje maksymalną liczbę 20 punktów

Pc – liczba punktów w kryterium termin dostawy przyznanych rozpatrywanej ofercie

Cn – najkrótszy zaoferowany termin dostawy

Cr – termin dostawy z rozpatrywanej oferty

20 – waga kryterium

Maksymalną liczbę punktów 20 otrzyma oferta z najkrótszym terminem dostawy.

Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

Ocena kryterium zostanie dokonana na podstawie załącznika dotyczącego danej części przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 -  Formularz Ofertowy I część przedmiotu zamówienia: BLACHA / zał. nr 2 -  Formularz Ofertowy II część przedmiotu zamówienia: PROFILE ALUMINIOWE / zał. nr 3 -  Formularz Ofertowy III część przedmiotu zamówienia: STAL)

2. Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans dla każdej z części przedmiotu zamówienia oddzielnie (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

3.W przypadku ofert, które otrzymają taką sama ilość punktów  za wszystkie ww. kryteria, wybrana zostanie oferta uwzględniająca sposób realizacji dostawy bądź usługi najkorzystniejszy
z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji zamówienia.

 

VII. Informacje dotyczące oceny ofert:

 1. Informację o wyniku postępowania umieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego www.bozamet.pl, stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. oraz wysyła pocztą elektroniczną bądź tradycyjną do każdego wykonawcy, który złożył ofertę. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych Oferenta.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie, nie wybrania żadnej oferty lub zmodyfikowania treść zapytania ofertowego,                         w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji projektu lub przedmiotu zapytania.
 3. Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w     stosunku do Zamawiającego.
 4. O unieważnieniu postepowania Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia bądź złożyli oferty.

 

VII. Termin realizacji umowy oraz miejsce dostawy: 

 1. Wykonanie umowy nastąpi w terminie maksymalnie do 90 dni od daty podpisania umowy
  z Zamawiającym.
 2. Miejsce dostawy: Ujrzanów 282A, 08-110 Siedlce i/lub ul. Sucharskiego 2, 08-110 Siedlce
 3. Dostawy będą realizowane według potrzeb Zamawiającego do 5 dni od zgłoszenia zapotrzebowania pod wskazany adres dostawy.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

 

IX. WARUNKI PŁATNOŚCI

- Część I zamówienia BLACHA - możliwa płatność zaliczkowa w wysokości maks. 50 % wartości zamówienia, pozostała część płatności po podpisaniu protokołu odbioru. 

- Część II zamówienia PROFILE ALUMINIOWE - możliwa płatność zaliczkowa w wysokości maks. 50 % wartości zamówienia, pozostała część płatności po podpisaniu protokołu odbioru.

- Część III zamówienia STAL - możliwa płatność zaliczkowa w wysokości maks. 50 % wartości zamówienia, pozostała część płatności po podpisaniu protokołu odbioru.

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wydłużenie tego terminu o oznaczony okres.

 

XI. WARUNKI ZAWARCIA I WPROWADZANIA ZMIAN W UMOWIE

 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę z zastrzeżeniem że:
 2. Zamawiający określa następujące warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:

- zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie w drodze aneksu do niniejszej umowy;

- dopuszczalne zmiany postanowień umowy:

- zmiana terminu realizacji umowy, w tym harmonogramu realizacji zadań, jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie,

- zmiana terminów i warunków płatności, jeżeli jest następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy; konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub inne zmiany będące następstwem zmian umowy o dofinansowanie i wytycznych dotyczących realizacji zamówienia;

- zmiana dotyczące nazwy i siedziby Wykonawcy, jego formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo prawne;

- zmiana mająca na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie;

- zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami.

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, jeżeli w toku dalszych badań wykonywanych podczas realizacji projektu. W takiej sytuacji zakres zamówienia oraz warunki zostaną ustalone stosownie do zaistniałych okoliczności, z zastrzeżeniem, że: 

- Zamówienie uzupełniające może być udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, a wartość zamówienia uzupełniającego nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego.

 

XII. Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy I część przedmiotu zamówienia: BLACHA

2. Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy II część przedmiotu zamówienia: PROFILE ALUMINIOWE

3. Załącznik nr 3 - Formularz Ofertowy III część przedmiotu zamówienia: STAL

4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;

5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 6 - Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych

 

Pliki do pobrania:

pdf
Zał. nr 2 Formularz Ofertowy II części przedmiotu zamówienia: PROFILE ALUMINIOWE
pdf
Zał. nr 1 Formularz Ofertowy I części przedmiotu zamówienia: BLACHY
pdf
Zał. nr 3 Formularz Ofertowy III części przedmiotu zamówienia: STAL
pdf
Zał. nr 4 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych Oferenta
pdf
Zał.nr 5 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
pdf
Zapytanie ofertowe