Nr 7/1.1.1/2016

Unia

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/1.1.1/2016

dotyczące wyboru podwykonawcy zadań merytorycznych

w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych związanych z opracowaniem innowacyjnych prototypów lekkich i trwałych elementów oraz konstrukcji do zabudowy pojazdów ciężarowych, dostawczych, przyczep i naczep.

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert, zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez BOZAMET Sp. z o.o. na realizację projektu „Opracowanie innowacyjnych prototypów lekkich i trwałych elementów oraz konstrukcji do zabudowy pojazdów ciężarowych, dostawczych, przyczep i naczep” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

 

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

I.  Nazwa i adres zamawiającego:

Bozamet Sp. z o.o., Ujrzanów 282a, 08-110 Siedlce

NIP: 821 24 72 363,

REGON: 140793199

www.bozamet.pl, info@bozamet.pl

 

II. Tryb zamówienia: Konkurs ofert

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

 

CPV:   

73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe w dziedzinie nauk stosowanych

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu „Opracowanie innowacyjnych prototypów lekkich i trwałych elementów oraz konstrukcji do zabudowy pojazdów ciężarowych, dostawczych, przyczep i naczep”:

 

1) usługi badawczej w zakresie zastosowania nowych materiałów o podwyższonych własnościach, obejmującej:

 • badanie i ocenę zastosowania w profilach kłonic środkowych i dachów przesuwnych blach o podwyższonych parametrach  wytrzymałościowych;
 • badania materiałowe potwierdzające zgodność z certyfikatem producenta (3 gatunki materiału); 
 • badania materiałowe nad określeniem skali perforacji;

2) usługi badawczej w zakresie testów wytrzymałościowych i weryfikacji przyjętych modeli materiału, obejmującej:

 • obliczenia i symulacje procesów tłoczenia i gięcia z wykorzystaniem  metody MES (3 gatunki materiału);
 • zaprojektowanie narzędzi do prób na prasie wytrzymałościowej;
 • próby gięcia i tłoczenia na maszynie wytrzymałościowej (3 gatunki materiału);

3) usługi badawczo-rozwojowej w zakresie opracowania parametrów technologicznych gięcia blach perforowanych o podwyższonych wytrzymałościach, obejmującej:

 • badanie pomiaru siły gięcia i kąta sprężynowania powrotnego celem określenia korekty kształtu narzędzi (2 gatunki materiału wybrane przez Zamawiającego);
 • ocena poprawności przebiegu procesu docelowego;
 • analiza ewentualnych wad, które mogą pojawić się w procesie, w celu ich eliminacji.

 

Metodyka badań:

Badanie dotyczy przeprowadzenia symulacji procesu tłoczenia i gięcia stali AHSS i zostanie przeprowadzone dla gatunków materiałów, ich geometrii oraz warunków gięcia/tłoczenia dostarczonych przez zamawiającego.

 

Wyniki symulacji powinny zostać potwierdzone wykonując testy na maszynie  wytrzymałościowej co pozwoli na pomiar siły oraz kąta sprężynowania powrotnego. Po uzyskaniu wyników symulacji i testów należy wprowadzić korekty do modeli 3D narzędzi (wkładek formujących)  uwzględniające wyprzedzenia pozwalające na zniwelowanie kąta sprężynowania.

 

Zamawiający zastrzega sobie wybór najkorzystniejszej metodyki badań dla potrzeb projektu.

 

W wyniku przeprowadzenia powyższych prac powstanie opracowanie określające:

 • parametry technologiczne gięcia i tłoczenia blach perforowanych o wysokich parametrach  wytrzymałościach, dostarczonych przez Zamawiającego;
 • raporty z symulacji numerycznych procesu gięcia i tłoczenia;
 • wyniki badań z maszyny wytrzymałościowej oraz ich analiza z komentarzami;
 • opis procesu technologicznego;
 • opis korekt kształtów narzędzi w postaci modelu 3D.

 

Zamawiający dostarczy próbki materiału i elementów giętych do ww. badań wg wskazówek Wykonawcy.

 

Złożona oferta powinna uwzględniać wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

 

IV. Warunki uczestnictwa w zapytaniu ofertowym:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji Zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • posiadają odpowiednie zasoby i  doświadczenie w zakresie kompleksowych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych z zakresu obróbki plastycznej metali, opracowaniu procesów technologicznych wykrawania, gięcia i tłoczenia wyrobów ze stali;
 • dysponują:

- odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, także na terenie zakładów produkcyjnych Zamawiającego, w tym doradztwa technicznego;

-kompetencjami i doświadczeniem z zakresu badań struktury i właściwości metali oraz komputerowego wspomagania prac inżynierskich oraz w zakresie technologii wyrobów oraz konstrukcji maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej blach;

w związku z powyższym posiadać muszą:

a)  Oprogramowanie symulujące procesy tłoczenia i gięcia;

b) Zaplecze badawcze niezbędne do wykonania badań spełniających kryteria normowe, a w szczególności:

-minimum 2 pracowników z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego w dziedzinie projektu;

- doświadczoną kadrę naukowo techniczna prowadzącą badania w dziedzinie projektu od minimum 3 lat;

- akredytowane laboratorium badań materiałowych;

- maszyny wytrzymałościowe statyczne i dynamiczne umożliwiające przeprowadzenie prób rozciągania (w tym z pomiarem pól odkształceń metodą cyfrowej korelacji obrazów), zginania i zmęczenia;

c)  Doświadczenie w realizacji co najmniej 3 projektów o wartości powyżej 300 tysięcy  PLN każdy, obejmujące innowacyjne prace badawczo-rozwojowe w zakresie badań obróbki plastycznej metali, ukierunkowane na wdrożenie;

d)  Personel badawczy mogący wykazać się doświadczeniem w badaniach i publikowaniem wyników badań w zakresie wdrożenia kompleksowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych z zakresu obróbki plastycznej metali, zapewniających znaczną oszczędność energii i materiału w procesie produkcji;

e)  Wdrożone i utrzymane systemy zarządzania jakością zgodnie z wymogami normy ISO 9001:2008.

 

 • Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji usługi korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych w procesie produkcji;
 • nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym;
 • w postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy w stosunku do których otwarto postępowanie likwidacyjne lub ogłoszono upadłość;

2.Oferta musi zawierać opis metodyki badań zgodnie z wytycznymi w opisie przedmiotu zamówienia. Oferty nie zawierające opisu metodyki badań nie będą rozpatrywane.

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty (wyszczególnione w pkt VI) złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia.

5. Niespełnienie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.

6. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

 V. Wykluczenie z udziału w zapytaniu ofertowym:

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

VI. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferent przed złożeniem oferty powinien dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

2. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferent zobowiązuje się nie rościć z tego tytułu żadnych żądań względem Zamawiającego.

3. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu ofertowym dołączonym do niniejszego do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1).

4. Oferta powinna:

-być sporządzona w języku polskim, pismem odręcznym lub elektronicznie za pomocą edytora tekstu i wydrukowana,

-posiadać datę sporządzenia,

-być podpisana przez Oferenta (osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika),

-w ofercie należy podać cenę ostateczną wartości zamówienia w złotych, cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT-jeżeli występuje oraz ceny w rozbiciu na poszczególne usługi badawcze (powinna uwzględniać  wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem informacji podanych w pkt. III ).

5. Do oferty załączyć należy podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub  pełnomocnika:

 -zał. nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;

 -zał. nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

 -zał. nr 4 - Wykaz wykonanych projektów o wartości powyżej 300 tysięcy PLN każdy, obejmujące innowacyjne prace badawczo-rozwojowe w zakresie badań obróbki plastycznej metali, ukierunkowane na wdrożenie, wraz z podaniem ich wartości, tematu, dat wykonania-wg własnego wzoru;

 -zał. nr 5 - Opis metodyki badań zgodnie z wytycznymi w opisie przedmiotu zamówienia-wg własnego wzoru;

 -zał. nr 6 – Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych;

6. Wszystkie załączniki stanowią integralną część zapytania ofertowego.

7. Oferty, nie spełniające powyższych kryteriów oraz kryteriów opisanych w warunkach uczestnictwa  uznaje się za nieważne i nie będę rozpatrywane.

8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i nie może to być oferta częściowa ani wariantowa.

 

 VII. Miejsce oraz termin składania ofert: 

1. Oferta na załączonym formularzu ofertowym powinna być przesłana na adres poczty elektronicznej anna.mlonek@bozamet.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, bądź  dostarczona osobiście (w nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu gwarantującemu zachowanie poufności i nienaruszalności do terminu otwarcia ofert), na adres Bozamet Sp. z o.o., Ujrzanów 282a, 08-110 Siedlce, do dnia 27.09.2016r.  (liczy się data wpływu).

 

Wymagane dodatkowe oznaczenie koperty:

 

  Oferta na zapytanie ofertowe nr 7/1.1.1/2016 z dnia 16.09.2016r na wykonanie prac  badawczo-rozwojowych”

 

Wpłynięcie oferty w formie elektronicznej powinno zostać potwierdzone przez Oferenta, w przeciwnym wypadku Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za oferty, które nie dotrą w terminie na podany adres mailowy Zamawiającego. 

 

2.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź udokumentowania posiadanych uprawnień i infrastruktury badawczej oraz przebiegu dotychczasowej współpracy itp.

5.Zapytanie ofertowe zostaje umieszczone na stronie www.bozamet.pl oraz stronie www. bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

6.Pytania odnośnie przedmiotu zamówienia prosimy kierować na adres mailowy pawel.prochenka@bozamet.pl

 

VIII. Ocena ofert:

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 Lp.

 

Kryterium

Wartość punktowa wagi kryterium

1

Cena

60

2

Metodyka badań w ramach oferty

40

 

Ocena będzie dokonywana według skali punktowej przy założeniu, że maksymalna  punktacja wynosi 100 punktów, w następujący sposób:

 - Cena:

Ocenie podlega cena całkowita (w złotych netto), z uwzględnieniem poniższych informacji podanych w pkt. III:

Zamawiający dostarczy próbki materiału i elementów giętych do ww. badań wg wskazówek Wykonawcy. Złożona oferta powinna uwzględniać  wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Sposób przyznawania:

Cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z zależnością:

 

 PC = (CN/CR) X 60

gdzie:

-oferta z najniższą ceną otrzymuje maksymalną liczbę 60 punktów

Pc – liczba punktów w kryterium cena oferty przyznanych rozpatrywanej ofercie

Cn – najniższa zaoferowana cena

Cr – cena z rozpatrywanej oferty

60 – waga kryterium

 

Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

Ocena kryterium zostanie dokonana na podstawie Załącznika nr 1 Formularz Ofertowy.

 

 - Metodyka badań w ramach oferty.

Sposób przyznawania:

 Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania co do kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów wg. przedziału:

 - poniżej potrzeb projektu – 10 pkt

 - spełniająca w minimalnym stopniu potrzeby projektu- 20 pkt

 - spełniająca w pełni potrzeby projektu – 40 pkt 

 

Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

 

Ocena kryterium będzie dokonana na podstawie Załącznika nr 5 - Opis metodyki badań zgodnie z wytycznymi w opisie przedmiotu zamówienia.

 

Zamawiający oceni ofertę pod kątem m.in.:

 • rodzaju oprogramowania wykorzystywanego podczas symulacji tłoczenia i gięcia;
 • zaplecza technicznego, wykorzystywanego podczas badań;
 • doświadczenia związanego z przeprowadzaniem analiz procesu gięcia i tłoczenia;

zapewniających ciągłość oraz kompleksowość realizacji prac przez oferenta.

 

W celu umożliwienia przeprowadzenia oceny, oferent w Załączniku nr 5 powinien zamieścić informacje nt. zasobów technicznych i kadrowych, które pozwolą mu zrealizować zakres ww. prac. Zamawiający weźmie pod uwagę również doświadczenie w zakresie realizacji podobnych zleceń.

2.Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska łącznie najwyższą ilość punktów.

3.W przypadku ofert, które otrzymają taką sama ilość punktów łącznie za wszystkie ww. kryteria, wybrana zostanie oferta uwzględniająca sposób realizacji najkorzystniejszy z punktu widzenia ochrony środowiska m.in. poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii niezbędnych do realizacji zamówienia - na podstawie dodatkowych informacji uzyskanych od Oferentów.

 

IX. Informacje dotyczące oceny ofert:

Informację o wyniku postępowania umieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego www.bozamet.pl, stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. oraz wysyła pocztą elektroniczną bądź tradycyjną do każdego wykonawcy, który złożył ofertę. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych Oferenta.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie, nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego, w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji projektu lub przedmiotu zapytania. Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

 

 X. Termin wykonania umowy: 

 Wykonanie umowy nastąpi w terminie:

 • do 31.01.2017r. dla usługi badawczej wymienionej w pkt III 1) w zakresie zastosowania nowych materiałów o podwyższonych własnościach;
 • do 31.03.2017r. dla usługi  badawczej wymienionej w pkt III 2) w zakresie testów wytrzymałościowych i weryfikacji przyjętych modeli materiału;
 • do 30.07.2017r. dla usługi badawczo-rozwojowej wymienionej w pkt III 3) w zakresie opracowania parametrów technologicznych gięcia blach perforowanych o podwyższonych wytrzymałościach.

 

XI. Termin związania ofertą: 

 Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

XII.  Warunki zawarcia i zmian w umowie: 

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę z zastrzeżeniem że:

2. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym Wykonawcą będzie:

 

 - Dla uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) posiadanie co najmniej oceny B;

 

 - Dla pozostałych podmiotów uzyskanie przez Zamawiającego pisemnej zgody Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie na zlecenie oferentowi wykonania części merytorycznej projektu.

 

3. Zamawiający określa następujące warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:

 - zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie w drodze aneksu do niniejszej umowy;

 - dopuszczalne zmiany postanowień umowy:

 - zmiana terminu realizacji umowy, w tym harmonogramu realizacji zadań, jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie,

 - zmiana terminów i warunków płatności, jeżeli jest następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy; konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub inne zmiany będące następstwem zmian umowy o dofinansowanie i wytycznych dotyczących realizacji zamówienia;

 - zmiana ceny oferty, jeżeli jest następstwem zmian wynikających z zakresu badań, które okazały się niezbędne do przeprowadzenia celem uzyskania prawidłowych wyników badań już w trakcie wykonywanych prac przez Wykonawcę;

 - zmiana dotyczące nazwy i siedziby Wykonawcy, jego formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo prawne;

 - zmiana mająca na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie;

 - zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami.

 

 XIII. Załączniki: 

 1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy;

 2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;

 3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

 4. Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych projektów o wartości powyżej 300 tysięcy PLN, obejmujące innowacyjne prace badawczo-rozwojowe w zakresie  badań obróbki plastycznej metali, ukierunkowane na wdrożenie, wraz z podaniem ich wartości, tematu, dat wykonania-wg własnego wzoru;

 5. Załącznik nr 5 - Opis metodyki badań zgodnie z wytycznymi w opisie przedmiotu zamówienia-wg. własnego wzoru;

 6. Załącznik nr 6 – Potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych.

 

 

 2016-09-16

 

Pliki do pobrania:

pdf
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
pdf
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
pdf
Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
pdf
Zapytanie ofertowe nr 7/1.1.1/2016