ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.1.1/2018

Ujrzanów, dnia 23.01.2018 r.

 

Bozamet Sp. z o.o.                                                                                                      

Ujrzanów 282A

08-110 Siedlce

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.1.1/2018

dotyczące dostawy materiałów do testów produkcyjnych – surowce i półprodukty

 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert, zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez BOZAMET Sp. z o.o. na realizację projektu „Opracowanie innowacyjnych prototypów lekkich i trwałych elementów oraz konstrukcji do zabudowy pojazdów ciężarowych, dostawczych, przyczep i naczep” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

 

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. 1.       Nazwa i adres zamawiającego:

Bozamet Sp. z o.o., Ujrzanów 282a, 08-110 Siedlce

NIP: 821 24 72 363,

REGON: 140793199

www.bozamet.pl, info@bozamet.pl

pon.-pt. 8.00-16.00

tel. +48 25 63339894  fax. +48 25 6323140

 1. 2.       Tryb zamówienia: konkurs ofert

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

14622000-7 Stal

28847000-1 Materiały stalowe

28847300-4 Arkusze stalowe

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do testów produkcyjnych – surowców i półproduktów

Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części:


- Część I Zamówienia: BLACHA NIERDZEWNA

I CZEŚĆ ZAMÓWIENIA
BLACHA NIERDZEWNA

 

Nazwa

Gatunek

Gabaryt

Masa brutto  [kg]

Ilość arkuszy brutto  [szt.]

Lp.

 

 

Grubość [mm]

Szerokość [mm]

Długość [mm] (walcowanie)

 

 

1

Blacha (arkusz)

1.4016
(Warunki techniczne dostawy wg. PN-EN 10088-2 Tolerancje wymiarów wg. PN-EN 10259)

2

1500

3000

3 240,00

45,00

 

- Część II Zamówienia: STAL O STANDARDOWYCH PARAMETRACH

II CZEŚĆ ZAMÓWIENIA
STAL O STANDARDOWYCH PARAMETRACH

 

Nazwa

Gatunek

Gabaryt

Masa brutto [kg]

Ilość arkuszy brutto  [szt.]

Lp.

 

 

Grubość [mm]

Szerokość [mm]

Długość [mm] (walcowanie)

 

 

1

Blacha (arkusz)

DC01

1,5

1500

3000

1 404,00

26,00

2

Blacha (arkusz)

S235JR

2

1500

3000

144,00

2,00

3

Blacha (arkusz)

S355J2

2

1500

3000

1 800,00

25,00

4

Blacha (arkusz)

S355J2

6

1500

3000

4 320,00

20,00

5

Blacha (arkusz)

S355J2+N

2

1500

3000

720,00

10,00

6

Blacha (arkusz)

S355J2+N

3

1500

3000

324,00

3,00

 

- Część III Zamówienia: STAL O PODWYŻSZONYCH WŁAŚCIWOŚCIACH

III CZEŚĆ ZAMÓWIENIA
STAL O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH

 

NAZWA

Gatunek

Gabaryt

Masa brutto [kg]

Ilość arkuszy brutto [szt.]

Lp.

 

 

Grubość [mm]

Szerokość [mm]

Długość [mm] (walcowanie)

 

 

1

Blacha (arkusz)

S460MC

4

1500

3000

7 056,00

49,00

2

Blacha (arkusz)

S460MC

5

1500

3000

3 600,00

20,00

3

Blacha (arkusz)

S460MC

3

1500

3000

864,00

8,00

4

Blacha (arkusz)

S460MC

6

1500

3000

1 080,00

5,00

5

Blacha (arkusz)

S700MC

2

1000

3000

64 800,00

1350,00

6

Blacha (arkusz)

S700MC

4

1500

3000

432,00

3,00

7

Blacha (arkusz)

S700MC

5

1500

3000

540,00

3,00

8

Blacha (arkusz)

S700MC

3

1250

3000

50 940,00

566,00

9

Blacha (arkusz)

S355MC

2,5

1000

2720

272,00

5,00

 

- Część IV Zamówienia: BLACHA OCYNKOWANA

IV CZEŚĆ ZAMÓWIENIA
BLACHA OCYNKOWANA

 

Nazwa

Gatunek

Gabaryt

Masa brutto  [kg]

Ilość arkuszy brutto  [szt.]

Lp.

 

 

Grubość [mm]

Szerokość [mm]

Długość [mm] (walcowanie)

 

 

1

Blacha (arkusz)

DX51D+Z275 MAC

1,5

1000

2930

10 231,56

291,00

 

III. Warunki uczestnictwa w zapytaniu ofertowym:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 3. Oferent musi posiadać odpowiednie zasoby i doświadczenie, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
 4. W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy w stosunku do których otwarto postępowanie likwidacyjne lub ogłoszono upadłość.
 5. Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji zamówienia korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji.
 6. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
 7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
  o dokumenty (wyszczególnione w pkt IV ) złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia.
 8. Niespełnienie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.
 9. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę
  w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 10. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
  i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferent powinien przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie;
 2. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferent zobowiązuje się nie rościć z tego tytułu żadnych żądań względem Zamawiającego;
 3. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu ofertowym dołączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1 i/lub nr 2 i/lub nr 3 i/lub nr 4);
 4. Oferta powinna:

- być sporządzona w języku polskim, pismem odręcznym lub elektronicznie za pomocą edytora tekstu i wydrukowana,

- posiadać datę sporządzenia,

- być podpisana przez Oferenta (osoby uprawnione do reprezentacji lub pełnomocnika),

- w ofercie należy podać cenę ostateczną wartości zamówienia w złotych, cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT–jeżeli występuje.

5. Do oferty załączyć należy podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub  pełnomocnika:

- zał. nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;

- zał. nr 6- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

 1. Ponadto, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do oferty Oferent załącza oświadczenia lub dokumenty:

- zał. nr 7 – Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych;

7. Wszystkie załączniki stanowią integralną część zapytania ofertowego.

8. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

- dokumenty mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność
z oryginałem";

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości;

- pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, oferta była trwale zszyta, uniemożliwiająca samoistne jej zdekompletowanie.

9. Oferty, nie spełniające powyższych wymogów oraz kryteriów opisanych w warunkach uczestnictwa uznaje się za nieważne i nie będą rozpatrywane;

10. Wykonawca może złożyć ofertę na więcej niż jedną część przedmiotu zamówienia, przy czym na każdą z części zamówienia oddzielnie. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia.

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert: 

1. Oferta na załączonym formularzu ofertowym powinna być przesłana na adres poczty elektronicznej: agata.krasuska@bozamet.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, bądź  dostarczona osobiście na adres Bozamet Sp. z o.o., Ujrzanów 282a, 08-110 Siedlce, do dnia 26.02.2018 r. godz.: 16.00 (liczy się data wpływu).

Wymagane dodatkowe oznaczenie koperty:

„Oferta na zapytanie ofertowe nr 1/1.1.1./2018 z dnia 23.01.2018 dotyczące dostawy materiałów do testów produkcyjnych – surowce i półprodukty ”.

Wpłynięcie oferty w formie elektronicznej powinno zostać potwierdzone przez Oferenta, w przeciwnym wypadku Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za oferty, które nie dotrą w terminie na podany adres mailowy Zamawiającego.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź udokumentowania uprawnień, potencjału technicznego lub doświadczenia zawodowego itp.

5.Zapytanie ofertowe zostaje umieszczone na stronie www.bozamet.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

VI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.

Kryterium

Wartość punktowa wagi kryterium

1

Cena netto

100

 

Ocena będzie dokonywana według skali punktowej przy założeniu, że maksymalna  punktacja wynosi 100 punktów, w następujący sposób:

1.       Cena:

Ocenie podlega cena całkowita (w złotych netto). 

Sposób przyznawania:

Cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z zależnością: Pc = (Cn/Cr) x 100

gdzie:

- oferta z najniższą ceną otrzymuje maksymalną liczbę 100 punktów

Pc – liczba punktów w kryterium cena oferty przyznanych rozpatrywanej ofercie

Cn – najniższa zaoferowana cena

Cr – cena z rozpatrywanej oferty

100 – waga kryterium

Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

Ocena kryterium zostanie dokonana na podstawie załącznika dotyczącego danej części przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 -  Formularz Ofertowy I część przedmiotu zamówienia: BLACHA NIERDZEWNA/ zał. nr 2 - Formularz Ofertowy II część przedmiotu zamówienia: STAL O STANDARDOWYCH PARAMETRACH / zał. nr 3 -  Formularz Ofertowy III część przedmiotu zamówienia: STAL O PODWYŻSZONYCH WŁAŚCIWOŚCIACH / zał. nr 4 -  Formularz Ofertowy IV część przedmiotu zamówienia: BLACHA OCYNKOWANA)

 

2. Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans dla każdej z części przedmiotu zamówienia oddzielnie (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

3.W przypadku ofert, które otrzymają taką sama ilość punktów  za wszystkie ww. kryteria, wybrana zostanie oferta uwzględniająca sposób realizacji dostawy bądź usługi najkorzystniejszy
z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji zamówienia.

 

VII. Informacje dotyczące oceny ofert:

 1. Informację o wyniku postępowania umieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego www.bozamet.pl, stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. oraz wysyła pocztą elektroniczną bądź tradycyjną do każdego wykonawcy, który złożył ofertę. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych Oferenta.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie, nie wybrania żadnej oferty lub zmodyfikowania treść zapytania ofertowego, w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego,
  o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji projektu lub przedmiotu zapytania.
 3. Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia
  w  stosunku do Zamawiającego.
 4. O unieważnieniu postepowania Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia bądź złożyli oferty.

 

VIII. Termin realizacji umowy oraz miejsce dostawy: 

 1. Wykonanie umowy nastąpi w terminie maksymalnie do 120 dni od daty podpisania umowy z Zamawiającym.
 2. Miejsce dostawy: Ujrzanów 282A, 08-110 Siedlce i/lub ul. Sucharskiego 2, 08-110 Siedlce
 3. Dostawy będą realizowane według potrzeb Zamawiającego do 30 dni od zgłoszenia zapotrzebowania pod wskazany adres dostawy.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

IX. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Wynagrodzenie, będzie płatne przelewem na rachunek Wykonawcy na podstawie faktury VAT
  z 30-dniowym terminem płatności.
 2. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego.

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wydłużenie tego terminu o oznaczony okres.

XI. WARUNKI ZAWARCIA I WPROWADZANIA ZMIAN W UMOWIE

 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę z zastrzeżeniem że:
 2. Zamawiający określa następujące warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:

- zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie w drodze aneksu do niniejszej umowy;

- dopuszczalne zmiany postanowień umowy:

- zmiana terminu realizacji umowy, w tym harmonogramu realizacji zadań, jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie,

- zmiana terminów i warunków płatności, jeżeli jest następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy; konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub inne zmiany będące następstwem zmian umowy o dofinansowanie i wytycznych dotyczących realizacji zamówienia;

- zmiana dotyczące nazwy i siedziby Wykonawcy, jego formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo prawne;

- zmiana mająca na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie;

- zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami.

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, jeżeli w toku dalszych badań wykonywanych podczas realizacji projektu. W takiej sytuacji zakres zamówienia oraz warunki zostaną ustalone stosownie do zaistniałych okoliczności, z zastrzeżeniem, że: 

- Zamówienie uzupełniające może być udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, a wartość zamówienia uzupełniającego nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego.

XII. Załączniki: 

 1. Załącznik nr 1 -  Formularz Ofertowy I część przedmiotu zamówienia: BLACHA NIERDZEWNA
 2. Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy II część przedmiotu zamówienia: STAL O STANDARDOWYCH PARAMETRACH
 3. Załącznik nr 3 - Formularz Ofertowy III część przedmiotu zamówienia: STAL O PODWYŻSZONYCH WŁAŚCIWOŚCIACH
 4. Załącznik nr 4- Formularz Ofertowy IV część przedmiotu zamówienia: BLACHA OCYNKOWANA
 5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;
 6. Załącznik nr 6 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
 7. Załącznik nr 7 - Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych

 

 

Pliki do pobrania:

pdf
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy I część przedmiotu zamówienia: BLACHA NIERDZEWNA
pdf
Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy II część przedmiotu zamówienia: STAL O STANDARDOWYCH PARAMETRACH
pdf
Załącznik nr 3 - Formularz Ofertowy III część przedmiotu zamówienia: STAL O PODWYŻSZONYCH WŁAŚCIWOŚCIACH
pdf
Załącznik nr 4- Formularz Ofertowy IV część przedmiotu zamówienia: BLACHA OCYNKOWANA
pdf
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;
pdf
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
pdf
Zapytanie Ofertowe